‘Terecht meer nadruk op rol auditcommissie benoemingsproces externe accountant’

De nieuwe Corporate Governance Code legt terecht meer nadruk op de rol van de auditcommissie in het benoemings- en beoordelingsproces van de externe accountant. Dat zegt de AFM in een reactie op de gisteren gepresenteerde Code.

De AFM is positief over de nieuwe Corporate Governance Code. De AFM vindt vanuit haar toezichtrol met name vier onderwerpen van belang:

  • langetermijnwaardecreatie,
  • de interne auditfunctie,
  • rapportage aan de auditcommissie en
  • cultuur van de onderneming.

Langetermijnwaardecreatie

De AFM is verheugd dat langetermijnwaardecreatie, waarbij de belangen van alle stakeholders van de vennootschap worden meegewogen, hoge prioriteit krijgt in de Code. Investeerders hechten steeds meer belang aan verantwoord aandeelhouderschap, waarbij langetermijnwaardecreatie en daarmee ook niet-financiële informatie belangrijker worden.

De AFM benadrukt het belang van geïntegreerde verslaggeving en constateerde recent in haar rapport over jaarverslaggeving dat ondernemingen hier in toenemende mate stappen in de goede richting zetten. Naar de mening van de AFM zouden verdere stappen richting geïntegreerde verslaggeving zich ook prima lenen voor een benadering als in de Code. 

De AFM vindt het verder een mooie stap vooruit dat een vennootschap in de verklaring van het bestuur (‘in control’ verklaring) niet alleen aandacht zal moeten besteden aan risico’s die verband houden met financiële aspecten, maar daarin ook de strategische, operationale alsmede niet-financiële aspecten van ondernemen moet betrekken.

Adequate interne auditfunctie

De AFM onderschrijft het uitgangspunt in de Code dat iedere beursgenoteerde vennootschap over een interne auditfunctie zou moeten beschikken. Een adequate interne auditfunctie is een essentieel onderdeel van de risicobeheersing van de vennootschap en is veelal voorwaardelijk voor het goed functioneren van de externe accountant en de auditcommissie. Uit AFM-onderzoek naar auditcommissies in 2015 bleek dat ook commissarissen hechten aan een goede interne beheersing en oog hebben voor de toegenomen rol van de interne auditfunctie daarbij.

Rapportage aan auditcommissie

De Code legt volgens de AFM terecht meer nadruk op de rol van de auditcommissie in het benoemings- en beoordelingsproces van de externe accountant. Daarbij is tijdige rapportage door de externe accountant aan de auditcommissie cruciaal. De AFM pleit reeds langere tijd voor rechtstreekse rapportage aan de auditcommissie door de externe accountant, zonder onnodige vertraging. We zijn positief dat ons pleidooi draagvlak gevonden heeft.

Cultuur

Tot slot ondersteunt de AFM de aandacht voor gedrag en cultuur in de Code. Dit is een onderwerp waar de AFM zich nadrukkelijk mee bezig houdt in haar toezichttaken. Voor alle normen geldt dat ze pas werkelijk effect sorteren, wanneer ze deel gaan uitmaken van de cultuur van een onderneming. Gedrag en cultuur zijn mede bepalend bij langetermijnwaardecreatie en de (implementatie van de) interne risicobeheersings- en controlesystemen. Uit eigen toezichtservaring weet de AFM dat het sturen op gedrag en cultuur bij de onder toezicht staande instellingen een weerbarstig proces is dat vraagt om continue aandacht.

Gerelateerde artikelen