Steeds meer zorgaanbieders onder verhoogde risicobewaking

In 2015 is het aantal zorginstellingen dat onder ‘verhoogde risicobewaking’ staat flink gestegen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2015 van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ), het garantie-instituut van en voor zorginstellingen.

Eind 2015 ging het om 48 deelnemers (16% van het totaal aantal deelnemers), eind 2014 nog om 35 deelnemers (11% van het totaal aantal deelnemers).

Het WFZ noemt als belangrijke oorzaak de transitieprocessen die zorgaanbieders momenteel doormaken. Directeur Herman Bellers: "Steeds vaker dreigen bij zorgaanbieders situaties te ontstaan waarbij ze onvoldoende geld beschikbaar hebben om tijdig aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Een belangrijke reden hiervoor is dat de inkomsten achterblijven of sterk schommelen, als gevolg van moeizame contractbesprekingen en factureringsproblemen tussen zorgaanbieders en hun afnemers. Een tijdelijke liquiditeitskrapte hoeft niet per se een probleem te worden, maar de kans daarop is groter geworden doordat zorgverzekeraars zuinig zijn met financiële bevoorschotting en banken de kredietplafonds hebben verlaagd. Door de combinatie van factoren komen zorgaanbieders sneller in de knel. Immers, ook als je maar een paar euro te kort komt om de salarissen of de bank te betalen, heb je meteen een serieus probleem. Bijkomende factor is nog dat veel zorgaanbieders door alle financiële onzekerheden niet tijdig een goedgekeurde jaarrekening kunnen overleggen, waardoor financieringsaanvragen moeizamer verlopen."

Het totaal aan WFZ-garanties lag in 2015 met 442 miljoen euro op vergelijkbaar niveau als in 2014 (436 miljoen euro). Het totaal aan uitstaande garanties kwam daarmee op bijna 8,3 miljard miljoen euro.

Het WFZ is opgericht met als belangrijkste doelstelling het bevorderen van de continuïteit van financiering van zorginstellingen, en daarmee van de zorgverlening. Verder heeft het WFZ als doel om de rentekosten voor individuele zorginstellingen en op macroniveau te beperken.

Doordat de renteopslagen op bancaire leningen de afgelopen jaren zijn toegenomen, is ook het voordeel door borging gestaag opgelopen. Het WFZ schat het huidige rentevoordeel door borging op ruim 100 miljoen euro per jaar.

• WFZ Jaarverslag 2015

Gerelateerde artikelen