SRA pleit voor toezicht op maat

Het SRA-bestuur heeft een nieuw standpunt over extern toezicht in de accountancysector met een nieuw toezichtmodel gepubliceerd. 'Toezicht op maat', dat de werking van bestaande wetgeving als basis heeft, neemt volgens de SRA de twijfel en discussies over het functioneren van het huidige toezichtmodel weg, neemt de verwachtingen van het maatschappelijke verkeer in acht en draagt daardoor bij aan eenduidige kaders en vertrouwensherstel in het wettelijke controledomein. 

Bij 'Toezicht op maat' stelt het SRA-bestuur de volgende vraag centraal: Hoe kan de poortwachtersrol van de accountant het beste (en volgens de vijf fundamentele beginselen) worden ingevuld, met inachtneming van ‘type opdracht’, ‘type organisatie’ (aard en omvang gecontroleerde), ‘type accountantsorganisatie’ (aard en omvang accountantskantoor) én met inachtneming van de reële verwachtingen van het maatschappelijk verkeer – met name die rond fraude, corruptie en (dis)continuïteit?
 
De maatschappij heeft het vertrouwen in accountants verloren omdat incidenten in het wettelijke controledomein hun oorsprong vinden in de toezichthoudende functie van en door de accountant in het kader van fraude, corruptie en (dis)continuïteit. Volgens de SRA is het verlies aan vertrouwen dus niet primair ontstaan vanwege de kwaliteit van de controle, maar vanwege de kwaliteit van de toezichthoudende functie van en door de accountant. 

SRA vindt het van belang dat alle (on)terechte twijfel wordt weggenomen rond het toezichtmodel. Dat wordt volgens de branchevereniging verwezenlijkt door op basis van de huidige wet bepalingen en met (relatief) simpele wijzigingen, 'Toezicht op maat' te introduceren.   

Enkele hoofdpunten uit 'Toezicht op maat'

-heeft de werking van de Wta (met name artikel 48 en 48a) en Bta als uitgangspunt
-neemt het mkb en de betekenis daarvoor van de gemengde praktijk als uitgangspunt
-geeft invulling aan het onderscheid tussen OOB en nOOB-opdrachten
-geeft invulling aan proportionaliteit: toezicht op basis van schaal en complexiteit accountantsorganisatie en gecontroleerde
-geeft de AFM de expliciete mogelijkheid zich volledig te focussen op OOB
-verankert in de wet dat toezicht op nOOB wordt uitgevoerd door andere, geaccrediteerde partijen
-geeft de AFM de expliciete mogelijkheid de toetsingssystemen en -processen te toetsen van de te accrediteren partijen
-neemt het stelsel van kwaliteitsbeheersing van accountantsorganisaties als uitgangspunt
-komt tegemoet aan de maatschappelijke verwachtingen bij de toezichthoudende functie van de accountant (fraude, corruptie en discontinuïteit)
-neemt nadrukkelijk kwaliteitsverbetering en leren van fouten als uitgangspunt
-is volwassen toezicht waarbij toezichthouder en gecontroleerde zich samen committeren aan hoge kwaliteit.

Gerelateerde artikelen