RJ actualiseert richtlijn ‘belastingen naar de winst’

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft besloten om de toelichtingsbepalingen in hoofdstuk 272 ‘Belastingen naar de winst’ te actualiseren.

Deze RJ-Uiting bevat de voorgestelde en hieronder kort genoemde aanpassingen, verduidelijkingen en redactionele wijzigingen. 

De belangrijkste wijzigingen in hoofdstuk 272 ‘Belastingen naar de winst’, paragraaf 7, zijn:
— Een toelichting op de relatie tussen de belastinglast- of bate en het resultaat voor belastingen (alinea 704) wordt verplicht voor middelgrote en grote rechtspersonen.
— Een aantal vrijstellingen voor middelgrote rechtspersonen komt te vervallen:
— middelgrote rechtspersonen dienen het effectieve belastingtarief en het toepasselijke belastingtarief te vermelden (alinea 703);
— middelgrote rechtspersonen dienen belangrijke afwijkingen van het effectieve belastingtarief of het toepasselijke belastingtarief ten opzichte van de voorafgaande verslagperiode toe te lichten (alinea 706); en
— middelgrote rechtspersonen dienen de nominale waarde van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen die in de verslagperiode zijn ontstaan en de nominale waarde van de resterende verplichtingen en vorderingen op balansdatum te vermelden, indien latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gewaardeerd tegen contante waarde (alinea 707a).
— Het herstructureren van paragraaf 7 naar aanleiding van (redactionele) wijzigingen in diverse alinea’s. 

De RJ is van mening dat deze toelichtingen bijdragen aan relevante verslaggeving en tot een beter inzicht in de belastingpositie leiden. De RJ heeft bij het besluit tot verplichtstelling van deze toelichtingen voor (middelgrote) rechtspersonen de invloed op de administratieve lasten mede overwogen. De benodigde informatie voor het opstellen van deze toelichtingen zou beschikbaar moeten zijn, waardoor de RJ de eventuele administratieve lastenverzwaring als beperkt inschat.

De wijzigingen hebben geen invloed op hoofdstuk B15 ‘Belastingen naar de winst’ in de RJkbundel, mede gezien voor micro- en kleine rechtspersonen niet meer toelichtingen worden voorgeschreven dan door de EU-richtlijn jaarrekening is bepaald (Europese richtlijn 2013/34/EU).

Ingangsdatum
De RJ stelt voor de gewijzigde alinea’s van kracht te laten zijn voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.

Commentaarperiode
De RJ nodigt u uit tot het inzenden van reacties en commentaren op deze RJ-Uiting. Deze ziet de RJ graag uiterlijk 21 maart 2019 tegemoet. Reacties en commentaren kunnen – bij voorkeur per email (secretariaat@rjnet.nl) – worden ingediend bij het RJ-secretariaat. Ze zullen door de RJ als openbare informatie worden behandeld en op de RJ-website worden gepubliceerd, tenzij door respondenten is aangegeven dat het commentaar geheel of gedeeltelijk moet worden aangemerkt als vertrouwelijk.

Download hier de volledige uiting

Gerelateerde artikelen