Reactie SRA op consultatie Implementatiewet Richtlijn & verordening wettelijke controles jaarrekeningen

Het bestuur van SRA heeft een reactie ingestuurd op de internetconsultatie Implementatiewet Richtlijn & verordening wettelijke controles jaarrekeningen.

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van richtlijn nr. 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen. Tevens worden aanpassingen voorgesteld in verband met de introductie van een bijbehorende Verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) betreffen de onafhankelijkheid, objectiviteit en de professioneel-kritische instelling van de accountant, de controlestandaarden, de accountantsverklaring en de bevoegdheden van de AFM.

SRA: ‘Alhoewel vele wijzigingen betrekking hebben op (accountants werkzaam bij) OOB-organisaties en de wettelijke controles van OOB’s, raken bepaalde bepalingen ook de wettelijke controles, accountants en accountantsorganisaties die een niet-OOB-karakter hebben. Daarvoor heeft het SRA-bestuur speciale aandacht gevraagd. Naast opmerkingen, kanttekeningen en suggesties die het SRA-bestuur plaatste bij het wetsvoorstel, wijzen wij het ministerie erop dat het wetsvoorstel onderdeel uitmaakt van een aanzienlijk aantal voorzienbare wijzigingen in de wet – en regelgeving, die gelden voor het domein van wettelijke controles. Hiertoe behoren wijzigingen in verband met het Rapport ‘In het publiek belang’ en wijzigingen in het Bta en de door de beroepsorganisatie vastgestelde regelgeving als gevolg van zowel de Europese regelgeving als genoemd rapport. De beoordeling van dit wetsvoorstel wordt dan ook bemoeilijkt doordat nog geen inzicht bestaat in de uitwerking van deze andere onderdelen van de herziening van de regelgeving.’

Gerelateerde artikelen