Reactie kabinet op actieplan vennootschapsbelastingstelsel EU

De Europese Commissie wil dat winsten van ondernemingen belast worden op de plaats waar de activiteiten feitelijk plaatsvinden. Het kabinet is daar in principe ook voorstander van, maar wanneer hierbij slechts gekeken wordt naar bijvoorbeeld aantallen werknemers of gemaakte kosten, dan is dat te eenzijdig.

Er dient naar de mening van het kabinet ook gekeken te worden naar het belang van de functies die worden uitgeoefend, naar welke risico’s worden gelopen en welke activa worden ingezet, om te bepalen waar de waarde daadwerkelijk wordt gecreëerd.

Dat zegt staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën in een brief waarin hij de Tweede Kamer informeert over de kabinetsappreciatie van het actieplan van de Europese Commissie ‘Een eerlijk en doeltreffend vennootschapsbelastingstelsel in de Europese Unie: vijf belangrijke actiegebieden’.

Verrekenprijsregels

Wiebes: ‘Deze problematiek komt ook aan de orde in het kader van de herziening van de verrekenprijsregels in de OESO-richtsnoeren op dit terrein, waaraan in het kader van het BEPS-project wordt gewerkt. Het kabinet heeft vertrouwen in de uitkomsten van het BEPS-project op dit gebied die ervoor moeten zorgen dat winst daadwerkelijk daar wordt belast waar waarde wordt gecreëerd. Voor de goede toepassing van de verrekenprijsregels is, zoals de Commissie constateert, een goede informatie-uitwisseling nodig. Ook hieraan wordt in het kader van het BEPS-project gewerkt. Het kabinet is beducht dat initiatieven in relatie tot verrekenprijzen in EU-verband niet aansluiten bij de uitkomsten van het BEPS-project. Gezien de uiterst technische aard van de besprekingen op dit terrein, lijkt de OESO het geëigende forum om te werken aan geactualiseerde verrekenprijsregels.’

Derde landen

Hoewel enkele grote EU-lidstaten hier recent op hebben aangedrongen, is het volgens Wiebes niet duidelijk wat beoogd wordt met de maatregelen die moeten verzekeren dat winst daadwerkelijk wordt belast en dat er sprake is van effectieve belastingheffing. ‘Het kabinet vindt dat voorkomen moet worden dat precies het omgekeerde gebeurt, namelijk dat binnen de EU winst wordt belast die eigenlijk aan derde landen toevalt. Ook vindt het kabinet dat bij het belasten van winsten door middel van innovatie- en patentboxen geen sprake hoeft te zijn van het ontbreken van effectieve belastingheffing. Het kabinet zet erop in dat mogelijke maatregelen die in dit kader worden getroffen duidelijk zijn en aansluiten bij de voorstellen in het kader van het BEPS-project,’ aldus Wiebes.

Innovatiebox

De staatssecretaris benadrukt nog eens dat de innovatiebox een waardevol fiscaal instrument is om innovatie en reële werkgelegenheid te bevorderen, niet alleen voor multinationals maar ook voor het mkb. Wiebes: ‘Internationaal is erkend dat lidstaten innovatie-/patentboxen kunnen gebruiken om innovatie te stimuleren. Binnen de OESO is de gewijzigde nexusbenadering voor patentboxen omarmd. Volgens de afspraken gemaakt in de Gedragscodegroep zal deze benadering binnen de EU worden geïmplementeerd. Het kabinet steunt de aanpak van de Commissie om erop toe te zien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt en om indien nodig bindende wettelijke maatregelen voor te stellen.’

• Kabinetsappreciatie Actieplan Europese Commissie

Gerelateerde artikelen