Q&A: Value8 beantwoordt 11 vragen over jaarrekening

Naar aanleiding van de publicatie van de jaarrekening ontving Value8 van diverse media vragen. Als antwoord heeft het bedrijf deze vragen gebundeld en samen met de antwoorden gepubliceerd.

Onderstaand de vragen van ANP en Telegraaf en de antwoorden van Value8 daarop. 

Vragen ANP: 1) In de brief geeft u aan maatregelen te hebben genomen – een financieel directeur, nieuwe software, stroomlijning rapportage – kunt u daar concreter over zijn? 
Ja, we hebben bij onze bedrijven software geïmplementeerd waardoor we sneller inzicht hebben in de resultaten. Daarvan plukken we met ingang van boekjaar 2017 de vruchten. Verder kunnen we – met nieuwe grondslagen en een vereenvoudigde structuur – een helder en transparant beeld geven van waarde en waardeontwikkeling bij Value8.

2) De berichten in de media zijn onjuist, gaat u daartegen actie ondernemen? 
We zijn opgelucht dat het gedoe over de jaarrekening 2016 achter de rug is. We focussen op de toekomst. Natuurlijk zijn we wel teleurgesteld in de kwaliteit van de berichtgeving van enkele kranten die het imago van kwaliteitskrant hebben.

3) Dus u verwacht de jaarrekening 2017 binnen de gestelde termijn te kunnen afronden? 
Ja. Het hoofdstuk van de jaarrekening 2016 is nu afgesloten. Wij hebben de ambitie om met een zo kort mogelijke tijdspanne tussen de jaarrekening 2016 en jaarrekening 2017 een nieuw record te vestigen. Wij fietsen hard naar het peloton en streven ernaar in het voorste deel van het peloton te eindigen.

4) Value8 gaat dit niet nogmaals meemaken? 
Nee, we willen dit onder geen beding nogmaals meemaken. De onderliggende ontwikkeling van onze bedrijven is positief. HeadFirst Source plukt de vruchten van de fusie, Ceradis verdubbelt haar omzet, Eetgemak en AquaServa groeien door. En dan laten wij nog tal van positieve ontwikkelingen onbesproken. Tegen die achtergrond is het jammer dat in de media steeds het negatieve aspect – de onafgeronde jaarrekening – werd belicht. Dat is natuurlijk onevenwichtig. In rapportcijfers: het is gek als de buitenwereld denkt dat het een 3 is, terwijl er vanuit onze belangrijkste bedrijven in 2017 een dikke voldoende scoren. Maar het is aan ons om dat met prestaties en een tijdige jaarrekening 2017 te laten zien.

Vragen Telegraaf (Yteke de Jong) 

5) Wat de rechtvaardiging is van de stijging van de post goodwill, agv novisource? Het bedrag lijkt tamelijk fors, zeker in het licht van de afboeking op goodwill? 
De post goodwill is met name gestegen door de overname van HeadFirst door Source Group. Die cijfers worden – omdat Value8 de meerderheid houdt – in de jaarrekening van Value8 geconsolideerd. Het heeft niets te maken met Novisource. Bij het doen van overnames is het betalen van goodwill gebruikelijk. Een bedrijf dat succesvol is, een mooie marktpositie heeft, goed winstgevend is kost meestal meer dan de nettowaarde van de activa. In 2016 hebben we een aantal forse investeringen gedaan. In totaal ruim 19 miljoen euro. De goodwill is daardoor toegenomen.

De afboekingen op de goodwill – de impairments – zijn gebeurd bij BK Group en AmsterdamGold. Dat zijn afboekingen van 0,8 en 0,9 miljoen euro. Alle correcties bij elkaar leveren een impact op van 4,6 procent negatief. Wij hebben aangegeven dat we die cijfers niet representatief vinden voor de onderliggende prestaties en waardecreatie. Sinds de start van Value8 is de intrinsieke waarde per aandeel gestegen van 0,48 eurocent (2008) naar 6,71 (eind 2015). Over 2016 laten we – helaas – een daling zien naar 6,33 euro per aandeel. Wij vinden dat jammer, maar doen ons best om die stijgende lijn weer op te pakken.

 6) Hoeveel bedraagt de afboeking in verband met de gewijzigde Wacc naar 17%, waar is deze terug te vinden? 
De afboeking op Ceradis bedraagt 0,76 miljoen euro. Het staat in de jaarrekening gespecificeerd en tevens op pagina 2 van de aandeelhoudersbrief. Dat is een non cash effect. Het gaat overigens erg goed met Ceradis: het bedrijf heeft eersteklas distributeurs en de producten slaan aan. Dit jaar zal de omzet naar verwachting meer dan verdubbelen. Het is bijzonder dat we een afboeking doen, terwijl we van mening zijn dat de fundamentele waarde van Ceradis jaar op jaar stijgt. Maar als dat boekhoudkundig moet, dan doen we dat.

7) Is het resultaat van de niet-kernbedrijven meegenomen in de geconsolideerde jaarrekening en zo ja, hoeveel bedroeg deze? 
De cijfers van de kernbedrijven worden opgenomen om te laten zien hoe het met de Value8 bedrijven en deelnemingen gaat. Het gezamenlijke bedrijfsresultaat (EBITDA) van de kernbedrijven steeg in de eerste helft van 2017 van 3,7 naar 5,8 miljoen euro exclusief Kersten, en van 3,4 naar 6,6 miljoen euro inclusief Kersten. Die ontwikkeling is duidelijk positief. Bij Ceradis wordt geïnvesteerd in de toekomstige ontwikkeling. De wereld vraagt (of smeekt) om gezondere voeding én milieuvriendelijker gewasbescherming. Daar investeren we in en het nettoresultaat nu (dat negatief is) is niet maatgevend voor de (waarde-)ontwikkeling. Ook IEX zit in de investeringsfase. De resultaten van beide bedrijven zijn goed inzichtelijk. In de jaarrekening worden vanzelfsprekend de resultaten (zowel kernbedrijven als niet-kern bedrijven) meegenomen.

8) De accountant uit zijn zorg over de kredietwaardigheid van Value8. Deelt u die zorg? 
We hebben in het jaarverslag en de brief uitgelegd dat we een relatief hoge solvabiliteit hebben. Op Value8 niveau hebben we een kleine faciliteit bij de Rabobank. Dat is 10 miljoen euro. Op een eigen vermogen van rond de 60 miljoen euro is dat conservatief. Private equity financiert soms met 20% eigen vermogen en 80% vreemd vermogen. Het antwoord is dus nee.

9) In uw brief gaat u in op een stelselwijziging voor 2017. De waardering geschiedt straks op basis van de balans en winst verliesrekening. Was dat nog niet zo? 
In de brief staat: “Dat betekent dat we onze bedrijven en belangen gaan waarderen en op die basis balans en winst- en verliesrekening zullen opstellen.” We consolideren niet langer (de optelsom van de resultatenrekeningen van onze bedrijven en meerderheidsbelangen, maar waarderen die bedrijven en belangen. Hierdoor is de structuur van Value8 helder en transparant.

10) Heeft de accountant aangedrongen op deze stelselwijziging? 
Nee, daar heeft de accountant niet op aangedrongen. De accountant mag overigens geen advies geven hieromtrent.

11) Waarom spreekt u ondanks het nettoverlies over 2016 toch over een zonnige toekomst? 
De aanpassingen die we vandaag hebben gepubliceerd betreft impairments die non-cash zijn. We hebben al aangegeven dat de cijfers over 2016 wat ons betreft geen goede afspiegeling vormen van de fundamentele ontwikkelingen in 2016. Maar we leven inmiddels in de tweede helft van november 2017. We hebben op 30 september jl. goede halfjaarcijfers bekendgemaakt. Over de eerste zes maanden is een gezonde winst geboekt. En de meeste van onze bedrijven ontwikkelen zich goed.

U hebt een bericht geplaatst op de internetsite van De Telegraaf (dft.nl). Daaruit citeren wij: “Het verlies over 2016 bedraagt €3,6 miljoen, waar dat in 2015 nog een winst van ruim €5 miljoen was, zo blijkt uit de gepubliceerde jaarrekening. De omzet steeg van €252 naar €346 miljoen. Per saldo ging er €5 miljoen meer uit het bedrijf dan er inging.”

Deze passage bevat twee onjuistheden. Allereerst de winst van Value8. Die bedraagt 1,67 miljoen euro negatief. Wij verwijzen naar de enkelvoudige jaarrekening op pagina 140 en de geconsolideerde jaarrekening (pagina 57). Het spreekt voor zich dat het niet aan Value8 toekomende resultaat niet aan Value8 toekomt en buiten beschouwing dient te worden gelaten. Ten aanzien van de kasstroom verwijzen we naar pagina 61. In het kasstroomoverzicht kunt u zien dat de netto operationele kasstroom in 2016 1,1 miljoen euro positief was.

Gerelateerde artikelen