PwC wil duidelijkheid over zorgplicht accountantsorganisatie

PwC heeft gisteren bezwaar ingediend tegen het boetebesluit van de AFM naar aanleiding van het AFM-onderzoek in 2013/2014 naar controledossiers 2011/2012. Het bezwaar van PwC richt zich op de onderbouwing van het boetebesluit. PwC vindt dat er duidelijkheid moet komen of de zorgplicht nu een inspannings- of resultaatsverplichting is en wanneer welke maatregelen kunnen worden opgelegd.

‘Het toetsingskader is nu onduidelijk en het is goed dat een onafhankelijke instantie zich hierover uitspreekt,’ aldus PwC.

De toezichthouder draagt naar de mening van PwC onvoldoende bewijs aan voor het verwijt dat PwC als organisatie tekort zou zijn geschoten in haar zorgplicht. PwC: ‘Zo wordt niet duidelijk gemaakt in welke inspanningen PwC te kort is geschoten en waarom nu een vergaande sanctie volgt terwijl niet eerder is vastgesteld dat PwC haar zorgplicht heeft overtreden. PwC beschikt over een stelsel van kwaliteitsbeheersing. En tot en met 2014 is de AFM nooit sanctionerend tegen PwC opgetreden.’

Het bezwaar van PwC richt zich niet tegen een maatregel of boete als zodanig, want PwC erkent op basis van eigen onderzoek dat drie onderzochte dossiers elementen bevatten waar de uitvoering/vastlegging van de controle voor verbetering vatbaar was. ‘Daaruit volgt echter niet zonder meer dat PwC de zorgplicht heeft geschonden. Wel mag van ons worden verwacht – zoals we altijd en nog intensiever na de maatregelen uit het sectorplan hebben gedaan – dat wij onverminderd doorgaan met het uitvoeren van de reeds ingezette verbetermaatregelen gericht op het versterken van een op kwaliteit en leren gerichte cultuur. Ons doel en het doel van de accountantscontrole is altijd geweest de juiste accountantsverklaring af te geven. Daarin zijn wij zoals is gebleken na herstelwerkzaamheden geslaagd,’ aldus PwC.

Mocht PwC in het gelijk worden gesteld, dan zal zij een geldbedrag dat gelijk staat aan de hoogte van de boete, overmaken aan de vorig jaar opgerichte Foundation for Auditing Research (FAR), dat academisch onderzoek laat uitvoeren naar factoren die bepalend zijn voor de controlekwaliteit.

 Lees ook:

• PwC verzet zich tegen bestraffing door AFM
• AFM legt miljoenenboetes op aan Big Four voor niet naleven zorgplicht
 PwC: Principiële bezwaren tegen onderbouwing AFM voor bestuurlijke boete

 

Gerelateerde artikelen