POP3-openstelling voor jonge landbouwers in Gelderland

De provincie Gelderland heeft een nieuwe openstelling gepubliceerd voor de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Gelderland (POP3GLD).

De openstelling heeft betrekking op § 2.3 Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers. De bewuste paragraaf wordt van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018 opengesteld voor het indienen van aanvragen. Voor deze aanvraagperiode is een budget van € 600.000​ beschikbaar.

Subsidie wordt verstrekt aan jonge landbouwers. Een jonge landbouwer is een persoon die bij het indienen van de aanvraag om subsidie niet ouder is dan 40 jaar, een erkende landbouwkundige opleiding of een gelijkwaardige opleiding afgerond heeft of over ten minste drie jaar werkervaring op een landbouwbedrijf beschikt en die:

  • zich voor het eerst als bedrijfshoofd op een landbouwbedrijf vestigt; en
  • hetzij alleen hetzij gezamenlijk met andere landbouwers daadwerkelijke, langdurige zeggenschap over het landbouwbedrijf heeft wat betreft de beslissingen die op het gebied van het beheer, de voordelen en de financiële risico's worden genomen.

​Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers. De in aanmerking komende investeringen zijn opgenomen in bijlage 1 van het openstellingsbesluit.

Per landbouwbedrijf wordt slechts één aanvraag om subsidie in behandeling genomen. Verder kan een aanvraag om subsidie maximaal betrekking hebben op drie investeringscategorieën.

(Door: Vindsubsidies)

Gerelateerde artikelen