Ook College vindt accountant niet partijdig

Dat de accountant niet de cijfers gebruikte die de klager aanreikte, wil niet zeggen dat hij partijdig handelde. Dat concludeerde de Accountantskamer al en het College van Beroep voor het bedrijfsleven is het daarmee eens.

Zaaknr. 17/263

Nummer klacht bij Accountantskamer: 16/2454

De klager stapte jaren terug uit een samenwerking met een compagnon. Met hun bedrijf organiseerden ze motorevenementen op het TT Assen. De waarde van de aandelen die de compagnon van hem overnam, werd lang betwist. 

Omdat er andere gegadigden waren, werd besloten een waarde te bepalen. Een rechtbank benoemde hiertoe een deskundige. Deze RA kwam na maanden werk met een rapport dat bepaald niet in goede aarde viel bij de ex-eigenaar van de zaak. Een van de klachten was dat de accountant alleen de cijfers gebruikte die het bedrijf aanleverde. En niet de cijfers die de klager verstrekte. En daarmee handelde hij partijdig, zo vond de klager. 

In hoger beroep gaf hij aan dat het om gemanipuleerde en niet goedgekeurde cijfers ging. Maar het College concludeert dat niet in de opdracht van de accountant stond dat hij door de aandeelhoudersvergadering goedgekeurde jaarcijfers moest gebruiken. Partijen verschilden immers van mening over de samengestelde cijfers. Het enkele feit dat de betrokken accountant niet op alle punten de opvatting van de klager heeft gevolgd, rechtvaardigt niet de conclusie ,,dat betrokkene niet onafhankelijk en onpartijdig is geweest'', stelt het College. 

Anders dan de klager stelt, blijkt uit het rapport dat de accountant niet zonder meer de cijfers van de compagnon heeft overgenomen. De betrokkene paste normalisaties toe. Ook is een lijst met 63 punten besproken waarvan de klager vond dat die posten niet juist waren.

Een tweede klachtonderdeel was de managementfee. Beide compagnons kregen elk 51.000 euro jaarlijks. Na het vertrek van klager rekende de overgebleven compagnon 102.000 euro per jaar. De klager vond dat zijn ex-compagnon zich zo 'zijn' managementfee had toegeëigend. De accountant ging er van uit dat de onderneming verder ging op basis van ongewijzigd beleid. Dat maakt dat de werkzaamheden van de klager worden overgenomen door een vervanger tegen dezelfde kosten, en dus niet dat de kosten voor de managementfee voortaan automatisch 51.000 euro jaarlijks lager liggen. Bovendien waren geen regels opgenomen voor maximering van de managementfee. ,,Betrokkene heeft naar het oordeel van het College kunnen beslissen om, gelet op de uitgangspunten van zijn waarderingsmethodiek, voor opvolgende jaren met eenzelfde bedrag te rekenen.''

Het maakt het beroep ongegrond.

Auteur: Michiel Satink / Juridisch Persbureau Zwolle

Lees hier meer over tuchtrechtzaken

Gerelateerde artikelen