Ontheffingsvoorwaarden samenstellingsverklaring bij kwartaalcijfers notarissen

De wijziging van de ministeriële regeling op het notarisambt is per 1 januari 2015 in werking getreden. Dit houdt in dat conform deze regeling de notaris bij de indiening van de kwartaalcijfers een samenstellingsverklaring van de accountant dient bij te voegen. Op basis van een aantal voorwaarden kan het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hiervoor ontheffing verlenen. Deze ontheffingsvoorwaarden voor het indienen van een samenstellingsverklaring bij de kwartaalcijfers zijn tot stand gekomen na overleg tussen het BFT en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

De verplichting tot het indienen van een samenstellingsverklaring bij de kwartaalcijfers gaat gelden met ingang van het derde kwartaal van 2015. Na onderling overleg is besloten om de verplichting voor wat betreft de eerste twee kwartalen van 2015 op te schorten, zodat de jaarcijfers 2014 mee kunnen worden genomen in de beoordeling voor de ontheffing.

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing met ingang van het derde kwartaal van 2015 kunnen notariskantoren een verzoek indienen bij het BFT door middel van het ontheffingsformulier 2015. Dit verzoek kan tot 1 juni 2015 per post worden ingediend bij het BFT of via het e-mailadres van het BFT (bft.post@bureauft.nl). Het BFT zal vóór 1 augustus 2015 uitsluitsel geven of het verzoek om ontheffing wordt toegekend. De ontheffing zal vier kwartalen gelden, dus tot en met het tweede kwartaal 2016.

Gerelateerde artikelen