Nota van wijziging Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening naar Tweede Kamer

Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft de Nota naar aanleiding van het verslag alsmede een Nota van wijziging inzake het wetsvoorstel Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het betreft hier de wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PbEU 2013, L 182) (Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening).

Gerelateerde artikelen