Nieuwe Werkgroep Fraude NBA van start

Op 18 januari 2018 is de Werkgroep Fraude van de NBA van start gegaan om invulling te geven aan maatregel 4.4. uit ‘In het publiek belang’.

Deze nieuwe werkgroep heeft als doel het verkleinen van de verwachtingskloof inzake de rol van de accountant ten aanzien van fraude. Hiermee wordt verder gewerkt aan de implementatie van maatregel 4.4. uit het verbeterplan ‘In het publiek belang’. 

Taakopdracht
De Werkgroep Fraude gaat in kaart brengen wat kantoren doen om invulling te geven aan maatregel 4.4. uit ‘In het publiek belang’ en hoe deze prestaties verder kunnen worden verbeterd. Daarnaast wordt onderzocht hoe de relevantie op het terrein van fraude binnen de redelijke verwachtingen van het maatschappelijk verkeer kan worden vergroot. Hiervoor zoekt de werkgroep de komende periode actief de dialoog met stakeholders en nodigt betrokkenen uit om hun zienswijze op het thema fraude en de rol van de accountant hierin kenbaar te maken.

Maatschappelijke impact  
De Monitoring Commissie Accountancy vindt het van belang dat accountants aantonen dat ze de belofte inlossen om meer tijd, aandacht, mensen en middelen aan het fraudeprobleem te besteden. Daarnaast heeft de Stuurgroep Publiek Belang fraude aangewezen als thema dat vanwege de maatschappelijke impact een bovengemiddelde invloed uitoefent op de verwachtings- en prestatiekloof.

Samenstelling werkgroep
Voorzitter van de Werkgroep Fraude is Sander Kranenburg (partner PWC). Andere leden zijn: Frank van Hoek (EY), Valentijn Kerklaan (KPMG), Gerrie Lenting (Deloitte), Dick van Onzenoort (BDO/voorzitter Expertgroep fraude) en een vertegenwoordiger van de SRA. De werkgroep wordt ondersteund vanuit het NBA-bureau en rapporteert aan de Stuurgroep Publiek Belang.