‘Nieuwe rol AFM bij toezicht op accountants behoeft verduidelijking’

De rol van de AFM bij het toezicht op accountantsorganisaties na de implementatie van de herziene Europese accountantsrichtlijn en –verordening behoeft verduidelijking. Dat vindt Eumedion blijkens haar vandaag verzonden reactie op het voorontwerp van de Implementatiewet van de betreffende richtlijn en verordening.

Volgens Eumedion vloeit uit de herziene accountantsrichtlijn voort dat de AFM de bevoegdheid moet krijgen om een verklaring af te geven wanneer blijkt dat de door de accountant afgegeven controleverklaring niet aan de wettelijke eisen voldoet. Het ministerie van Financiën heeft echter verzuimd dit onderdeel op te nemen in het voorontwerp van het wetsvoorstel.

Het voorontwerp regelt wel de nieuwe bevoegdheid voor de AFM om (o.a.) een bestuurder van een beursgenoteerde onderneming voor maximaal 3 jaar te schorsen wanneer hij zich niet houdt aan bepalingen uit de Wet op het accountantsberoep, de Wet toezicht accountantsorganisaties en/of de accountantsverordening. Eumedion vraagt het ministerie van Financiën verduidelijking wanneer de AFM van deze bevoegdheid gebruik gaat maken. ‘De conceptmemorie van toelichting is op dat punt namelijk niet helder,’ aldus Eumedion.

• Brief Eumedion aan ministerie van Financiën

Gerelateerde artikelen