NBA Young Profs vragen om daden tegen werkdruk

Het bestuur van de NBA Young Profs is blij met de aanhoudende aandacht voor de werkdruk bij de young professionals.

Het is een onderwerp dat ertoe doet, het raakt de kwaliteit van ons werk en de aantrekkelijkheid van het beroep, zo schrijven zij in een open brief

De NBA Young Profs (Bas Herrijgers) en Nyenrode (Marlies de Vries) hebben een onderzoek uitgevoerd naar de opvattingen van de young professionals over het accountantsberoep. In mei kwamen de resultaten naar buiten. Sindsdien staat het onderwerp ‘werkdruk’ prominent op de agenda in de branche. 

Herkennen en erkennen
Sinds de presentatie van het rapport, afgelopen mei, hebben wij als bestuur van de Young Profs uiteraard niet stil gezeten, schrijven Herrijgers en De Vries. Hierbij is een tweedeling te maken in gesprekken die zij hebben gevoerd. Enerzijds de gesprekken en initiatieven om hun achterban de ruimte te bieden hun geluid te laten horen. Anderzijds gesprekken met bestuurders en beleidsbepalers binnen de accountancysector om de onderzoeksresultaten toe te lichten en om bij deze gremia herkenning en erkenning te krijgen voor de onderzoeksresultaten.

Pas na deze fase van herkennen en erkennen past het volgens de bestuurders van NBA Young Profs om te spreken over mogelijke oplossingen. Ze hebben diverse partijen gevraagd om dit onderwerp na zes maanden wederom op de agenda te plaatsen om met elkaar vast te stellen wat er in de afgelopen zes maanden is gebeurd. Tegelijkertijd nemen Herrijgers en De Vries waar dat binnen de sector op organisatieniveau initiatieven worden ontplooit. 

“Zoals gezegd, wij zijn benieuwd naar de constateringen van en genomen vervolgacties door onze gesprekspartners. Daarnaast werken wij zelf aan vervolgstappen gericht op verschillende stakeholders. Vervolgstappen die wat ons betreft geen vrijblijvend karakter hebben. Daarover begin 2019 meer.” 

Bovenal staat komend ‘busy season’ voor de deur, besluiten de bestuurders. “Wij hopen dat onze achterban daadwerkelijk zal merken dat het anders ‘kan’ en ‘moet’. Oftewel dat ons onderzoek effect heeft gehad. Effect in de zin dat iedere young professional ervaart werkzaam te zijn in een omgeving waar kwaliteit leveren voorop staat bij een werkdruk die voor hem of haar goed voelt.” 

Gerelateerde artikelen