NBA publiceert reacties op consultatie De accountant en het bestuursverslag

De eisen die aan het bestuursverslag gesteld moeten worden, moeten worden aangescherpt. Dat blijkt uit de ontvangen reacties op de consultatie van de NBA-publicatie De accountant en het bestuursverslag: Verder kijken dan de jaarrekening.

Het pleidooi van de NBA voor het  opnemen van een continuïteitsanalyse vindt brede steun. Ook het voorstel om in de Nederlandse corporate governance code meer eisen te stellen aan het verslag van commissarissen wordt toegejuicht.

15 reacties

De NBA publiceerde het consultatiedocument op 13 november 2015. Hierop zijn 15 reacties ingediend door zowel accountants, gebruikers en opstellers van de jaarrekening. De NBA organiseert op 26 februari a.s. met vertegenwoordigers van betrokken stakeholders een rondetafel om standpunten en achterliggende argumenten uit te wisselen.
 
Zekerheid

Gebruikers verwachten van  de accountant een redelijke mate van zekerheid; in ieder geval bij de risicoparagraaf, de continuïteitsanalyse en corporate governance informatie. Ook wordt veel waarde gehecht aan controle van de niet-financiële informatie. De algemene verwachting  is dat de accountant zijn oordeel  over het bestuursverslag tot uitdrukking brengt  in zijn controleverklaring bij de jaarrekening.

Uit de reacties blijkt een groeiende belangstelling voor integrated reporting en een trend naar continue informatieverschaffing. Ondernemingen hebben te maken met technische en andere ontwikkelingen die van invloed zijn op de continuïteit. Deze ontwikkelingen vergen ook het nodige  van de accountant, zoals het vergaren van kennis en de inzet van specialisten en technologie.

• Consultatiereacties De accountant en het bestuursverslag

Gerelateerde artikelen