NBA legt handreiking controle vastgoed voor

De NBA heeft de herziene handreiking 1117 Accountantscontrole vastgoed gepubliceerd. De consultatieperiode loopt tot 21 februari 2018.

Aanleiding om de handreiking te herzien zijn vragen vanuit de praktijk om bredere informatie rond de accountantscontrole en de rol van de accountant bij het onderkennen van risico’s, met name frauderisico’s en waarderingsrisico’s.

Specifiek
Vastgoed-specifieke vraagstukken die in de praktijk veelvuldig spelen zijn in de handreiking uitgebreid uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een omvangrijke handreiking en daarom is ten behoeve van de toegankelijkheid een samenvattend overzicht opgenomen. De handreiking is te downloaden via de site van de NBA. Opmerkingen met betrekking tot de concept handreiking zijn welkom.

De reactieperiode voor de herziene handreiking loopt tot 21 februari 2018. Reacties kunnen per mail worden verstuurd naar: consultatie-wet-en-regelgeving@nba.nl.

Gerelateerde artikelen