NBA komt met online monitor verbetermaatregelen accountantskantoren

De negen accountantskantoren met een OOB-vergunning liggen op schema met het invoeren van maatregelen die de kwaliteit van de accountantscontrole moeten verbeteren. Maar er zijn ook maatregelen die om extra aandacht vragen. Dat blijkt uit de nieuwe ‘NBA Monitor Publiek Belang’. Deze online tool, op basis van self assessment, brengt de implementatie in beeld van een reeks kwaliteitsmaatregelen die eerder door de sector zijn gepresenteerd.

De betrokken kantoren hebben inmiddels 95 procent gerealiseerd van de stappen die per 1 juni 2015 afgerond moeten zijn, zo blijkt uit de NBA Monitor. De deadlines zijn door de NBA in overleg met de kantoren vastgesteld. De kantoren zijn zelf verantwoordelijk voor invulling van de gegevens. De NBA doet geen inhoudelijke toetsing op de implementatie.

Verwachting is dat het proces, benodigd voor volledige invoering van de 53 maatregelen, circa drie jaar in beslag neemt. Dit komt onder meer door de complexiteit van een aantal maatregelen.

Inmiddels hebben alle negen kantoren de kwaliteit van het promotiebeleid geëvalueerd. Acht van de negen kantoren hebben ook hun beloningsbeleid geëvalueerd. Eveneens acht kantoren hebben intern opdracht gegeven voor de invoering van de zgn. clawback regeling. Alle kantoren hebben vastgesteld dat de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling voldoet aan de criteria zoals beschreven in het rapport In het publiek belang. Ook is bij alle kantoren gekeken naar het privé beleggingsbeleid.
 
Invoering RvC behoeft aandacht

Met name de invoering van een eigen Raad van Commissarissen (RvC) vóór 1 januari 2016 behoeft nog aandacht. Een aantal kantoren heeft al een RvC ingesteld, een ander deel is nog bezig met de profielschets en het mandaat daarvan. Met name aan de maatregelen gericht op het veranderen van cultuur en gedrag wordt door de accountantsorganisaties nog gewerkt.

NBA

Ook alle maatregelen die door de NBA zelf moeten worden gerealiseerd zijn in de voortgangsmeting opgenomen. De beroepsorganisatie heeft in lijn met de planning een aantal stappen gerealiseerd. Zo is een nieuwe beroepsstandaard ingevoerd die het afgeven van een uitgebreide controleverklaring bij organisaties van openbaar belang (OOB’s) verplicht stelt.

Ook zijn twee handreikingen ter consultatie voorgelegd: over overdracht tussen huidige en opvolgende accountant en over de publieke rapportage van kwaliteitsfactoren (zoals partner-staf ratio en  opleidingsuren per medewerker). Naar verwachting verschijnen de komende maanden de eerste transparantieverslagen waarin kantoren over deze kwaliteitsfactoren rapporteren.
 
De invoering van maatregelen om het lerend vermogen in de sector te verbeteren en de totstandkoming van een beoordelingsverklaring bij het directieverslag vragen nog bijzondere aandacht van de beroepsorganisatie. Rond deze thema’s organiseert de NBA de komende maanden publieke consultaties en discussies met belanghebbenden. 
De NBA wil vóór 1 januari 2016 de beroepseed voor accountants invoeren. Ook de oprichting van een wetenschappelijk onderzoeksinstituut is in gang gezet. Het streven is om dit  instituut medio 2016 operationeel te laten zijn.

Publiek toegankelijk

De NBA Monitor is publiek toegankelijk en biedt de mogelijkheid per kantoor of op geaggregeerd niveau te bekijken hoever de implementatie van maatregelen is gevorderd. Transparantie is een belangrijk onderdeel van het streven naar herstel van vertrouwen in accountants, aldus de beroepsorganisatie.
 
De opzet van de NBA Monitor sluit aan bij het onderzoek dat toezichthouder AFM momenteel uitvoert naar de stand van zaken rondom de in gang gezette kwaliteitsverbetering en cultuurverandering van accountantsorganisaties. De AFM zal hierover naar verwachting in oktober publiekelijk rapporteren. De voortgangsmeting van de NBA is gebaseerd op self assessment; de NBA vraagt kantoren hun gegevens tenminste ieder kwartaal te actualiseren.

Verbeterplan

De implementatie van kwaliteitsmaatregelen volgt op de presentatie van het rapport In het publiek belang, in september 2014. Dat rapport is het antwoord van de sector op een uitnodiging van de politiek om te komen met een reeks maatregelen om de kwaliteit en onafhankelijkheid van accountants te verbeteren.

De NBA Monitor biedt in eerste instantie informatie over accountantsorganisaties met een AFM-vergunning voor het mogen controleren van organisaties van openbaar belang (OOB’s). In een later stadium worden ook gegevens van kantoren met een zgn. niet-OOB-vergunning opgenomen. Daarvoor moet eerst worden bezien hoe de diverse maatregelen van toepassing zijn bij niet-OOB-accountantskantoren. e NBA Monitor is te raadplegen via toekomst.nba.nl.

Gerelateerde artikelen