NBA consultatie: ‘De NVKS in vraag en antwoord’

De NBA heeft de nieuwe NBA-handreiking 'De NVKS in vraag en antwoord' gepubliceerd. De consultatieperiode loopt tot 30 maart 2018.

Lees hier 'De NVKA in vraag en antwoord'

De NBA heeft de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) ingevoerd. De invoering en toepassing van de NVKS heeft tot vragen geleid. Vooral kleine accountantseenheden hebben vragen gesteld. In deze NBA-handreiking vinden kleine accountantseenheden nadere uitleg voor de toepassing in de praktijk. Maar veel uitleg is ook relevant voor grotere accountantseenheden.

De nieuwe NBA-handreiking is gebaseerd op het rapport van Tijdelijke commissie NVKS uit november 2017. 

Nader onderzoek naar vier kanttekeningen
De Tijdelijke commissie NVKS meldt in haar rapport vier zaken die buiten haar opdracht liggen maar waarvan zij het goed zou vinden als het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB) de toepassing zou heroverwegen. Het ACB heeft haar evaluatie afgerond en de uitkomsten besproken met het bestuur. Op grond daarvan publiceert het ACB vandaag ook een document waarin zij haar visie op de 4 zaken uitlegt en een aantal wijzigingen (verlichtingen) in de regelgeving voorstelt. Deze voorstellen worden vanaf vandaag ook geconsulteerd.

Consultatie
Met betrekking tot de consultatie van de handreiking leggen wij de volgende vragen aan u voor:

• Heeft u na kennisname van de NVKS en de toelichting daarop nog vragen met betrekking tot de NVKS die niet worden behandeld in de handreiking?
• Zijn er antwoorden op de vragen die in uw optiek niet in overeenstemming zijn met de NVKS? Zo ja, welke zijn dit en waarom is het antwoord volgens u niet in overeenstemming met de NVKS?
• Heeft u andere vragen of opmerkingen met betrekking tot de handreiking?

Reageren
Uw reactie op de NBA-handreiking en de wijzigingen in de regelgeving zien wij graag voor 30 maart 2018 tegemoet. Mail uw reactie naar consultatie-wet-en-regelgeving@nba.nl.

Voor de verwerking vragen wij u een kopie van de reactie in Word mee te zenden. Alle reacties zijn openbaar en worden gepubliceerd tenzij u bij de indiening expliciet aangeeft dat u hier geen prijs op stelt.

Gerelateerde artikelen