Monitoring Commissie Accountancy wil gezag accountant herstellen

Een onafhankelijke monitoring commissie gaat de komende jaren aan het werk om de geloofwaardigheid en het gezag van de accountancysector te herstellen. Deze Monitoring Commissie Accountancy is ingesteld door de NBA, maar zal in volledige zelfstandigheid en onafhankelijkheid haar onderzoeken verrichten, daarover rapporteren en concrete aanbevelingen doen. De commissie staat onder voorzitterschap van Ada van der Veer. De Monitoring Commissie Accountancy is het vervolg op het rapport 'In het publiek belang' (september 2014) over de toekomst van het accountantsberoep in Nederland.

De Monitoring Commissie Accountancy is er niet alleen om de invoering van de eerder voorgestelde maatregelen te toetsen, maar zal breder kijken om het vertrouwen te herwinnen. Ze stelt zichzelf expliciet ten doel om het gezag van de accountant als maatschappelijk belangrijke rol te herstellen. Daarvoor is echt meer nodig dan het formuleren, implementeren en handhaven van nog meer regels.

Commissievoorzitter Ada van de Veer: ‘Het geschonden vertrouwen herstellen in de accountancybranche vind ik van cruciaal belang voor het functioneren van onze economie. Bedrijven en particulieren moeten blind kunnen vertrouwen op de integere en correcte werking van de accountancysector. Vandaar dat we de komende jaren met een onafhankelijke commissie aan het werk gaan om deze beroepsgroep te helpen haar gezag in het economisch verkeer en de maatschappij te hervinden en te herstellen. Dat gezag is essentieel, niet alleen voor het uitvoeren van controletaken maar ook voor het kunnen signaleren van bredere (niet-financiële) kwesties. Het gaat de Commissie daarbij vooral om het laten herijken en het weer laten naleven van de kernwaarden en de principes van het accountants-vak. We realiseren ons als Commissie dat dit geen gemakkelijke klus zal worden, waarbij we nadrukkelijk de medewerking van de accountancysector nodig zullen hebben.’

De Commissie zegt in grote openheid en transparantie haar werkzaamheden te zullen verrichten. Alle bevindingen en aanbevelingen worden openbaar. De Commissie is voor 4 jaar ingesteld. De onderzoekwerkzaamheden vinden plaats met inzet van universiteiten en externe bureaus. De Commissie stuurt die onderzoeken aan, zal die bestuderen en zal op basis daarvan haar conclusies, adviezen en aanmoedigingen delen. Dit moet leiden tot een daadwerkelijk herkenbare cultuur- en gedragsverandering, in constructieve samenwerking met alle partijen die in de accountancyketen werkzaam zijn.

‘De commissie zal zodoende een bijdrage leveren aan bestendige veranderingen binnen de accountancy. Daarvoor vormen de maatregelen uit het rapport ‘In het publiek belang’ een uitstekend begin. Voor het bereiken van die duurzame verandering is het ook van belang dat de positie van de accountant niet in zijn isolement wordt bezien. De druk op de accountant is de afgelopen jaren toegenomen. Zowel intern als extern. Hij functioneert in een veld van stakeholders, die ieder op hun eigen manier invloed hebben op zijn functioneren. Ook die toenemende druk en wensen vanuit de verschillende stakeholders zullen door de commissie nadrukkelijk worden meegenomen,’ aldus de commissie.

Samenstelling Monitoring Commissie Accountancy

Dr. Angelien Kemna (1957)
Huidig:
• Lid Raad van Bestuur APG Groep, tegenwoordig als Chief Financial and Risk Officer en van 2009 tot 9/2014 als Chief Investment Officer APG en verantwoordelijk voor beleggingen van meer dan 400 miljard.
• Bestuurslid Duisenberg School of Finance
• Voorzitter RvC van Yellow and Blue
• RvC van Railpen in UK
Voorheen:
CEO ING Investment Management Europe, verschillende beleggingsposities binnen Robeco Groep, alsmede Hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht en de Erasmus Universiteit Rotterdam

Prof.dr. Erik van de Loo (1957)
Huidig:
• Hoogleraar Leiderschap en Gedrag TIAS School for Business and Society, Tilburg 
• Visiting Clinical Professor of Leadership aan Insead, Fontainebleau en Singapore
• Gastdocent Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en SIOO
• Partner en mede-oprichter Phyleon, Centre for Leadership and Change
Voorheen:
Hoogleraar Leiderschap en Gedrag Vrije Universiteit Amsterdam, Visiting professor Corp. Governance and Board Leadership Unirazak Kuala Lumpur, Klinisch psycholoog Koninklijke Landmacht 

Prof.dr.mr. Marcel Pheijffer RA (1967)
Huidig:
• Hoogleraar Accountancy Nyenrode Business Universiteit
• Hoogleraar Forensische Accountancy Universiteit Leiden
• Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag
• Lid Licentiecommissie KNVB
• Lid Adviescommissie Financiële Verslaggeving & Accountancy AFM
• Optredend als (gerechtelijk) deskundige
• Columnist in o.a. Financieele Dagblad
Voorheen:
Werkzaam bij FIOD en de Belastingdienst

Henk Scheffers RA (1948)
Huidig:
• Lid RvC en Voorzitter AC van Heineken
• Vice voorzitter RvC en Voorzitter AC van BAM Groep
• Voorzitter RvC van Aalberts Industries
• Vice voorzitter RvC van Flint Holding
Voorheen:
CFO SHV Holdings, RvB LeasePlan Corporation, President Noord Europa van Bunge
Loopbaan gestart bij Deloitte

Ada van der Veer (1959), Voorzitter
Huidig:
• Boardroom Consultancy, eigenaar Stranergy
• RvC en lid AC en SBR van Alliander
• RvC en lid AC en lid RC van LeasePlan Corporation
• RvT en Voorzitter AC van NPO – Nederlandse Publieke Omroep
• Lid Kernteam Commissarissen Programma Erasmus Universiteit
Voorheen:
CEO Currence Holding, CEO KPN Divisie Business Solutions, Hoofddirectie Achmea Bank Holding, Voorzitter Directie Staal Bankiers. Tevens eerste vrouwelijke bankdirecteur van Nederland.

Secretaris van de Commissie is Marie-Pauline Lauret MSc RA (1979). Zij zal per benoeming stoppen met het lidmaatschap aan de NBA Regiegroep Toekomst Accountantsberoep.
Voorheen:
Voorzitter werkgroep Toekomst Accountantsberoep 2014, Audit Partner Mazars (tot 02/15),
Voordien associate partner KPMG en Directeur/mede-eigenaar accountantskantoor Nielen & Lauret.

‘Het is voor alle betrokken partijen in de accountancysector urgent, noodzakelijk en relevant dat het gezag van het accountantsberoep en het werk van de accountant met kracht worden hersteld. De Monitoring Commissie Accountancy zal zich vol inzetten om dat te bewerkstelligen. De komende maanden zal de Commissie gebruiken om eerst met alle stakeholders te spreken en een werkprogramma op te stellen,’ zo stelt de commissie.

Gerelateerde artikelen