Kritiek accountants op wijze invoering WNT

Accountants zijn niet echt te spreken over de wijze waarop de Wet normering topinkomens (WNT) is ingevoerd. Dit gebeurde volgens hen te snel en ondoordacht. Dat stellen negen vertegenwoordigers van acht accountantskantoren in het evaluatieonderzoek ‘Communicatie over de Wet Normering Topinkomens’.

Dit meldt de website Zorgvisie.nl. Kennis over de Wet normering topinkomens is voor accountants belangrijk omdat zij melding moeten doen als organisaties of instellingen zich niet aan de regels houden. Hoewel de accountants ondertussen voldoende informatie zeggen te hebben, zijn zij allerminst tevreden over de start. Zij zeggen door schade en schande wijs geworden te zijn. Accountants hebben vooral moeite met de meer subjectieve bepalingen in de wet. Zo is de definitie van een topfunctionaris niet altijd duidelijk, weet men niet of andere medewerkers ook onder de WNT vallen, worstelt men met eenmalige vergoedingen en met de bezoldiging van externe krachten. Deze onderdelen zijn volgens de accountants te veel vatbaar voor discussie.

Vragen van klanten

In het rapport van onderzoeksbureau Veldkamp valt verder te lezen dat accountants regelmatig vragen voorgelegd krijgen van klanten. Meestal worden deze vragen gesteld tijdens het opstellen en de controle van de jaarrekening. De meeste vragen hebben te maken met de interpretatie van de WNT. Het gaat bijvoorbeeld om vragen als:
– Welke inkomensbestanddelen moeten we meerekenen?
– Wat mogen we toekennen?
– Wie is topfunctionaris?
– Valt een gratificatie bij een ambtsjubileum er ook onder?
– Is verwijzen naar de CAO acceptabel?
– Kan er niet worden volstaan met de range waarbinnen de bezoldiging valt?
– Hoe zit het met de uitkering na het vertrek van mensen?
– Vallen BV’s wel of niet onder de WNT?
– Is het maximum alleen van kracht voor bestuurders of ook voor alle medewerkers?
– Hoe moet je bij reorganisatie de uitkering vaststellen?
– Welke informatie moet ik in de jaarrekening opnemen?

Informatie over de WNT

Accountants krijgen hun informatie over de WNT vooral vanuit de eigen organisatie, vanuit het vakbureau of kenniscentrum. De interne vakbureaus/kenniscentra zijn verantwoordelijkheid voor het verzamelen en verspreiden van voor de beroepsgroep relevante kennis en staan vaak in direct contact met de bij de WNT betrokken beleidsmakers en leggen eventuele vragen rechtstreeks aan het ministerie voor. De interne vakbureaus/kenniscentra stellen op basis van de informatie van het ministerie bijvoorbeeld protocollen en checklisten op. Daarnaast levert de brancheorganisatie de benodigde informatie voor de accountants aan. De website van de overheid fungeert voor accountants ook wel als kennisbron, maar pas in tweede instantie.Accountants zitten vooral met vragen als:
– Wie is topfunctionaris?
– Hoe werken de overgangsregelingen?
– Hoe gaat het met de bezoldiging van interimmers?
– Hoe zit het nou precies met de regelgeving?
– Hoe moet je omgaan met een vertrekregeling?

Gerelateerde artikelen