Voorstellen voor lastenverlichting rondom NOW-derdenverklaring

De NBA, NOAB, RB en SRA hebben in een brief aan het ministerie van SZW samen voorstellen gedaan voor verlichting van administratieve lasten rond de derdenverklaring, in het kader van de NOW-regeling.

Inmiddels is de NOW-regeling al bij de vijfde tranche en dus zijn voor veel werkgevers meerdere derdenverklaringen nodig, aldus de organisaties. “Vanuit onze leden, hun cliënten, sociale partners en media bereiken ons vragen over de omvang van de administratieve lasten die hiermee gepaard gaan voor werkgevers. Tevens hebben wij zorgen over de werkdruk en de beperkte capaciteit in uren die de deskundige derden beschikbaar hebben voor dit werk.”

Ook de proportionaliteit van de werkzaamheden is van belang. In eerdere brieven vanuit de NBA is al  “indringend gevraagd” om de administratieve lasten en out-of-pocket-kosten voor werkgevers beperkt te houden. Een derdenverklaring in het kader van de NOW is nodig bij een voorschotaanvraag tussen de 20.000 en 100.000 euro en een aanvraag tot vaststelling van de subsidie tussen de 25.000 en 125.000 euro. In de praktijk vraagt de derdenverklaring voor een administratiekantoor, accountant of fiscalist al gauw twintig tot dertig uur werk, zo blijkt. Dat kost de ondernemer al snel zo’n tweeduizend tot drieduizend euro.

In de brief komen de koepelorganisaties met een aantal voorstellen voor kostenbesparing. Zoals beperking van de benodigde werkzaamheden wanneer de administratie al helemaal door de deskundige derde wordt gevoerd. Dan is een uur of twee extra werk veelal genoeg.

Ook stellen de koepels voor om de derdenverklaring te beperken tot een eenvoudiger “zuivere derdenverklaring”, in lijn met hun eerdere voorstellen. Dan kan worden volstaan met een “professioneel-kritisch gesprek met verslaglegging”, wat gemiddeld zo’n vijf uur werk is.

Vanuit SZW zelf is geopperd om de ondergrens voor een derdenverklaring te verhogen naar € 60.000. Daar zitten nog wel wat haken en ogen aan, menen de koepels. Ze pleiten verder voor een “hardheidsclausule” bij de regeling om schrijnende situaties bij ondernemingen die steun mislopen of een boete krijgen te voorkomen. Ook willen ze toepassing van hetzelfde verklaringenregime bij de werkmaatschappijregeling als bij de concernregeling.

De koepels hechten eraan om gelijk op te trekken en een gelijk speelveld te creëren “waarbij het maatschappelijk belang prevaleert boven de individuele belangen”, aldus NBA, NOAB, SRA en RB.