‘Internal auditors onmisbaar in good governance’

In een reactie op het consultatiedocument ‘De accountant en het bestuursverslag - Verder kijken dan de jaarrekening’ van de NBA stelt het Instituut van Internal Auditors (IIA) dat de externe accountant zo veel mogelijk moet steunen op de werkzaamheden van de internal auditfunctie (IAF).

IIA: ‘Incidenten uit het verleden blijven aantonen dat jaarverslagen in het algemeen slechts beperkt transparant zijn en daarmee regelmatig niet volledig en/of juist. Dit ondanks dat er – op z’n minst in de ogen van het maatschappelijk verkeer – intern en extern toezicht was (van de IAF, de Raad van Commissarissen (RvC) en de externe accountant). Het maatschappelijk verkeer stelt vervolgens vragen over de kwaliteit van het toezicht en verwacht een nadrukkelijkere rol van ‘de accountants’, oftewel de IAF en de externe accountant, in het verschaffen van deze transparantie.’

Het IIA is van mening dat het maatschappelijk verkeer meer vertrouwen moet kunnen hebben in het bestuursverslag. De NBA-rapporten ‘In het publiek belang’ en ‘De accountant en het bestuursverslag’ spelen daar goed op in. Naar het oordeel van het IIA is het voor de externe accountant echter onmogelijk om een integraal onderzoek uit te voeren naar het bestuursverslag als zodanig. De complexiteit en omvang van ondernemingen vragen om een krachtig samenspel van alle bepalende spelers op het terrein van corporate governance.

De internal auditfunctie is volgens IIA onmisbaar in good governance. ‘Het is van belang dat de externe accountant dit nadrukkelijk onderkent en zo veel mogelijk steunt op de werkzaamheden van de IAF. De rollen van de externe accountant en de internal auditfunctie dienen hand in hand te gaan. De externe accountant dient kennis te nemen van de rapportages van internal audit en de genomen acties van het bestuur. Wanneer de externe accountant op basis van zijn onderzoek constateert dat de governance niet naar behoren werkt, dient hij dit te vermelden in de uitgebreide controleverklaring,’ aldus IIA.

Met voldoende kennis van de onderneming (inclusief de rapportages van de IAF) is de externe accountant in staat om de opzet en werking van de governance te kunnen beoordelen, alsook om een beeld te krijgen of de inhoud van het jaarverslag overeen komt met de opgedane kennis.
Het IIA is voorstander van een sterke positionering en taakomschrijving van de internal auditfunctie, zodanig dat RvB’s en RvC’s binnen hun interne governance voldoende assurance verkrijgen om een transparant en adequaat bestuursverslag te kunnen waarborgen.

• Reactie van het IIA op consultatie De accountant en het bestuursverslag

Gerelateerde artikelen