Hoe accountants voortaan fraude moeten bestrijden

Handreiking 1137 krijgt een opfrisbeurt die past bij corruptie 2.0.

De handreiking aan accountants om fraude te bestrijden, wordt drastisch herzien. De aanleiding hiervoor is de enorme groei en bloei die corruptie heeft doorgemaakt. Sinds een aantal jaren heeft het Openbaar Ministerie het vervolgingsbeleid voor corruptie aangescherpt en is er meer zicht gekomen op andere vormen van corruptie. Verder wordt het steeds duidelijker dat corruptie in Nederland wijdverbreid is.

De huidige regelgeving voor accountants loopt hier nog op achter. De Handreiking 1137, die hierover gaat, dateert uit 2016. Er is nu echter een inhaalslag gemaakt. Werkzaamheden bij corruptie ligt na een gedaantewisseling ter consultatie. De Handreiking richt zich op omkoping, waaronder kick backs, en faciliterende betalingen, omdat het vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie zich hier op concentreert. Omdat deze vormen vrijwel altijd gepaard gaan met valsheid in geschrifte, sluit de handreiking aan bij Standaard 240. 

Ook voor accountants in business zoals controller en CFO’s

De handreiking is vooral gericht op controles, maar bevat ook een hoofdstuk over samenstelopdrachten en onderdelen die voor álle accountants gelden, ook accountants in business zoals controller en CFO’s. 

De analyse van corruptierisicofactoren is een onderdeel van de frauderisicoanalyse, die verplicht is bij wettelijke controles. De handreiking biedt ook steun bij de uitvoering van andere opdrachten of aan accountants die bijvoorbeeld als financieel directeur, interne toezichthouder of internal auditor aanlopen tegen (mogelijke) corruptie.

Een vermoeden van corruptie moet altijd als ongebruikelijke transactie worden gemeld bij de FIU-Nederland. Daarnaast zal de controlerend accountant een melding moeten doen bij het meldpunt van het KLPD als de gecontroleerde een materiële fraude niet adequaat aanpakt. 
In geval van controle-opdrachten bij OOB’s kan ook een incidentmelding bij de AFM nodig zijn. Voor samenstelopdrachten geldt alleen de meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties.

Doorlopen van het NOCLAR-stappenplan

Daarnaast wordt op grond van de NV NOCLAR van alle accountants verwacht dat zij in actie komen en het NOCLAR-stappenplan doorlopen wanneer zij tijdens het uitvoeren van een professionele dienst mogelijke of dreigende overtredingen van wet- en regelgeving zien, die
relevant en duidelijk méér dan onbetekenend zijn.

De handreiking nieuwe stijl’heeft een andere vorm gekregen dan gebruikelijk. Om het document toegankelijker te maken zijn praktijkvoorbeelden en schema’s toegevoegd, is doorklikken naar toepasselijke paragrafen en externe bronnen mogelijk gemaakt en is het taalgebruik versoepeld.

De handreiking telt in totaal 94 pagina’s. Interne koppelingen zorgen ervoor dat de accountant snel kan navigeren naar en tussen de toepasselijke tekstblokken.

[avg-advertorial slug=”vul-je-kennis-aan-over-fraude”]

 

Gerelateerde artikelen