Herziening NBA-handreiking 1109 voorlopig aangehouden

De NBA laat weten dat vooralsnog geen herziene versie van NBA-handreiking 1109 wordt uitgebracht. In deze herziene handreiking zouden de huidige verantwoordelijkheden van de accountant rondom de in het jaarverslag opgenomen corporate governance informatie worden beschreven.

De handreiking was bedoeld als een eerste stap in het proces om te komen tot verdergaande toetsing van in het jaarverslag opgenomen informatie, waaronder corporate governance informatie. Naar verwachting zal de NBA later dit jaar aangeven hoe de toetsing van het jaarverslag er naar haar mening in de toekomst uit moet gaan zien en welke stappen nodig zijn om dit te realiseren.

Al langere tijd waren er opmerkingen over de toegankelijkheid en de leesbaarheid van de bestaande NBA-handreiking 1109. Dit leidde bij gebruikers tot onduidelijkheid over de rol van de accountant. De NBA vond het belangrijk deze onduidelijkheid weg te nemen, ook al was bekend dat dit niet volledig tegemoet kwam aan de verwachtingen van sommige gebruikers (waaronder Eumedion en de VEB). Het geconsulteerde concept betrof een beter leesbare handreiking 1109, met in tabellen een overzicht wat de accountant volgens bestaande wet- en regelgeving aan corporate governance informatie in het jaarverslag geacht wordt te doen. Daarmee werd de verantwoordelijkheid van de accountant beschreven.

Hoewel er consensus is dat het in de concept handreiking beschrevene behoort tot de verantwoordelijkheden van de accountant, bleef er – in lijn met het rapport ‘In het publiek belang’ – behoefte aan een uitgebreidere rol van de accountant bij gebruikers. Ook buigt de Tweede Kamer zich de komende maanden  over aanpassingen van BW2, met mogelijke gevolgen voor de reikwijdte van de accountantscontrole.

Daarom is besloten dat het beter is om pas met een definitieve uiting naar buiten te komen als er meer duidelijk is over de wetswijziging en de manier waarop invulling gegeven kan worden aan maatregel 4.3 in het rapport: het verstrekken van een beoordelingsverklaring bij het jaarverslag. De NBA verwacht hier in de tweede helft van 2015 uitsluitsel over te kunnen geven.

Gerelateerde artikelen