Gemeente Eindhoven start juridische procedures tegen adviesbureau en accountant

De gemeente Eindhoven start juridische procedures tegen een extern financieel adviesbureau en de accountant in verband met een rekenfout door het bureau, waardoor er een tekort is ontstaan van 12 miljoen euro bij de nieuwbouw van de Internationale School. Het bureau had de rentefout zelf ontdekt, maar nadat het rekenmodel al was goedgekeurd door de accountant.

Dit schrijft het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad van Eindhoven.

In 2005 stemde de toenmalige gemeenteraad in met de nieuwbouw van de Internationale School. Daarbij is gebruik gemaakt van een DBFMO-contract. Dit (Design, Build, Finance, Maintain&Operate) is een vergaande vorm van integrale aanbesteding, waarbij de opdrachtnemer ook de financiering voor zijn rekening neemt. De bekostiging van het project ligt bij de opdrachtgever en gebeurt periodiek op basis van vooraf overeengekomen prestaties. Om de complexiteit van een DBFMO-contract, waarmee de Internationale School gefinancierd is, goed te begeleiden is een financieel adviesbureau ingeschakeld.

B&W Eindhoven: ‘Dit bureau heeft voor de exploitatieperiode van 30 jaar, een financieel operationeel rekenmodel opgesteld. Dit model is in december 2013 getoetst en gevalideerd door een accountant. Begin 2014 heeft het financieel adviesbureau ons laten weten dat zij een fout hebben geconstateerd in hun rekenmodel. Zoals aan u gemeld bij de Jaarrekening 2013 is op dat moment een onderzoek gestart naar de impact daarvan. Vanwege de complexiteit van het rekenmodel en de relatief lange periode waar het onderzoek zich op heeft gericht (december 2011- december 2013) is het onderzoek pas onlangs afgerond. Daarbij is geconstateerd dat mede door de renterekenfout een financieel tekort is ontstaan van 12 miljoen euro. Richting het financieel adviesbureau en de accountant zijn juridische procedures opgestart. Met beide partijen, het financiële adviesbureau en de accountant, zijn wij daarnaast in gesprek om te kijken of we tot een minnelijke oplossing kunnen komen.’

• Raadsinformatiebrief Internationale School Eindhoven

Gerelateerde artikelen