GCV heeft bedenkingen bij opleggen beroepsverbod door AFM

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft advies uitgebracht over het consultatievoorstel voor de implementatiewet wettelijke controles jaarrekeningen. Het voorstel geeft de AFM de bevoegdheid een beroepsverbod op te leggen bij overtreding van de Wet toezicht accountantsorganisaties, de Wet op het accountantsberoep of de audit-verordening. De GCV heeft daar zo haar bedenkingen bij.

Haar observaties zijn te vinden in een reactie op het voorstel die de GCV namens de KNB en de NOvA heeft uitgebracht. De AFM mag volgens het consultatievoorstel een verbod van maximaal drie jaar opleggen aan betrokkenen bij de uitvoering van een wettelijke controle of personen die het dagelijks beleid van een Organisatie van Openbaar Belang (OOB) bepalen.

KNB: ‘In de toelichting is niet te lezen waarom de AFM deze bevoegdheid heeft gekregen. Daarnaast vraagt de GCV zich af waarom de AFM het voorgestelde beroepsverbod niet aan de rechter moet voorleggen. Het past volgens de GCV binnen de systematiek van de Nederlandse (toezichts-)wetgeving dat het opleggen van een beroepsverbod ‘met de nodige rechterlijke waarborgen is omkleed’. Naast het consultatievoorstel is een wetsvoorstel in voorbereiding waarin aanvullende nationale maatregelen worden voorgesteld om de kwaliteit van de wettelijke controle te verbeteren. Van dat wetsvoorstel is nog geen tekst openbaar gemaakt.’

• Reactie CGV op consultatievoorstel implementatiewet wettelijke controles jaarrekeningen

Gerelateerde artikelen