Aantal fusiemeldingen bij SER in 2015 opnieuw gestegen

Het aantal bij de SER gemelde fusies en overnames is het afgelopen jaar met 11 procent gestegen ten opzichte van 2014: 429 tegen 387. Het is sinds 2011 het tweede opeenvolgende jaar dat het aantal fusiemeldingen is gestegen. Hiermee ligt het aantal fusiemeldingen net boven het niveau van 2011 (423).

Ondanks deze toename waren er vóór 2009 meer meldingen. In de periode van 2001 tot en met 2008 ontving de SER gemiddeld bijna 600 fusiemeldingen per jaar.

Net als in voorgaande jaren hadden ook in 2015 de meeste meldingen betrekking op de sectoren industrie (32 procent) en dienstverlening (30 procent). In de industrie waren er relatief veel fusies en overnames in de metaalsector (22 procent). In de dienstverlening ging het met name om automatisering (29 procent).

Non-profitsector

Bijzondere aandacht verdient het aantal meldingen in de non-profitsector, omdat de Fusiegedragsregels met ingang van 1 oktober 2015 ook op de zorg en het onderwijs van toepassing zijn. Over 2015 ligt het percentage meldingen in de non-profitsector op 11 procent (43). Het gaat vooral om meldingen over fusies en overnames tussen ziekenhuizen, thuis- en zorginstellingen, kinderopvangcentra, gezondheidsdiensten en woningcorporaties.

Bescherming belangen werknemers

De Fusiegedragsregels beschermen de belangen van in een onderneming werkzame personen bij een voorgenomen fusie of overname. Op basis van de Fusiegedragsregels moeten ondernemingen fusie- of overnameplannen tijdig melden aan de betrokken vakbonden en de SER. Dit moet op een zodanig moment gebeuren dat de vakbonden nog wezenlijke invloed kunnen uitoefenen op het tot stand komen van de fusie of overname en de uitvoering daarvan.

Sinds 1 oktober 2015 zijn de Fusiegedragsregels niet alleen van toepassing op fusies of overnames binnen het ‘klassieke’ bedrijfsleven, maar ook binnen de overheid, de non-profitsector en het vrije beroep. Bij een (dreigend) geschil over niet of niet behoorlijke naleving van de Fusiegedragsregels kunnen fusiepartijen of vakbonden nu ook verzoeken om bemiddeling. Deze mogelijkheid bestaat naast de mogelijkheid voor partijen om een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels.

Fusiemeldingen bij SER in 2015 opnieuw gestegen 

Gerelateerde artikelen