Fiscus publiceert open data op belastingdienst.nl

De Belastingdienst is begonnen met het publiceren van open data op belastingdienst.nl/opendata. De site geeft een overzicht van een aantal gegevens van de Belastingdienst die vrij gebruikt mogen worden door burgers en bedrijven.

De gegevensbestanden zijn openbaar en vrij van auteursrechten en zijn bijvoorbeeld te gebruiken om er nieuwe diensten en applicaties mee te ontwikkelen. Zo gebruikt de website Buienradar.nl gegevens van het KNMI en presenteert de site Weetmeer.nl gegevens van onder andere het CBS, de Kiesraad of het Kadaster.

Waarborgen kwaliteit en anonimiteit

De Belastingdienst publiceert open data nu al via het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat daarbij om open data gebaseerd op persoonsgebonden informatie. Deze data moeten worden bewerkt om ze anoniem te maken. Het CBS is gespecialiseerd om dit te anonimiseren en de kwaliteit van deze datasets te waarborgen in combinatie met andere persoonsgevoelige overheidsinformatie. Daarom staan de meeste open data van de Belastingdienst bij het CBS. De Belastingdienst gebruikt alle persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn ontvangen.

Besteedbaar inkomen en indirecte belastingen en bestedingen zijn een paar van die datasets waarin veel informatie van de Belastingdienst is verwerkt.

Datasets

Naast de persoonsgebonden data stelt de Belastingdienst datasets algemeen beschikbaar via belastingdienst.nl/opendata. Zo zijn daar datasets met overzichten te vinden van de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en de Toeslagen Servicepunten.

De datasets van de Belastingdienst zijn ook te vinden op de overzichtssite data.overheid.nl van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Op deze site staat een overzicht van alle datasets van de overheid die landelijk beschikbaar zijn.

De komende tijd stelt de Belastingdienst meerdere datasets als open data beschikbaar zodat burgers en bedrijven daar vrij over kunnen beschikken.

Gerelateerde artikelen