Externe raad van commissarissen PwC treedt aan

Met ingang van 1 mei treedt de raad van commissarissen van PwC Nederland aan. De raad bestaat uit Jan Maarten de Jong (voorzitter), Nout Wellink (vicevoorzitter), Naomi Ellemers, Frits Oldenburg, Cees van Rijn en Yvonne van Rooy. Het streven is de raad de komende maanden nog aan te vullen met een vrouw met een brede bestuurlijke ervaring, eveneens uit het publieke domein. De raad van commissarissen zal uit zeven personen gaan bestaan.

De leden van de raad van commissarissen zijn benoemd voor een periode van vier jaar. De taak van de raad van commissarissen is ingevolge Principe III.1 van de Nederlandse Corporate Governance Code, het houden van toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene zaken met betrekking tot de vennootschap en de met haar in een groep verbonden ondernemingen. Daarnaast staat de raad van commissarissen de raad van bestuur met raad en daad terzijde. Met het oog daarop kent de raad van commissarissen een auditcommissie, een remuneratiecommissie, een selectie- en benoemingscommissie en de Commissie Publiek Belang.

Peter van Mierlo, voorzitter van de raad van bestuur van PwC: ‘Ik ben trots op deze raad van commissarissen. De raad heeft een brede ervaring vanuit veel verschillende toezichthoudende, publieke, leidinggevende en wetenschappelijke rollen. Het is juist in deze tijd waarin de noodzaak voor de groei van het maatschappelijk vertrouwen en het oplossen van complexe problemen de allerbelangrijkste uitdagingen zijn, dat we gekozen hebben voor een sterke, onafhankelijke en diverse raad.’

Jan Maarten de Jong, voorzitter van de raad van commissarissen van PwC: ‘Het herbouwen van vertrouwen in de maatschappij heeft PwC zelf als doel gedefinieerd en de nu in te stellen raad van commissarissen realiseert zich terdege dat zijn rol nu juist ligt in het bijdragen aan dat vertrouwen door zijn toezicht, zijn adviserende rol en de (publieke) verantwoording die hij dient af te leggen over het vervullen van deze taken. Als raad realiseren we ons dat de directe aanleiding tot het instellen van deze raad is gelegen in de maatschappelijke discussie over de rol en functie van de accountant. Echter, binnen de brede partnership PwC zullen de werkzaamheden van de raad zich uiteraard ook gaan uitstrekken tot Tax & HRS en Advisory. Graag geef ik leiding aan een volstrekt nieuw fenomeen binnen de PwC-organisatie: het inrichten, het vormgeven en het inhoudelijk uitvoeren van de taken van een raad van commissarissen met bevoegdheden zoals die zijn vastgelegd in de regels van goed bestuur van de Corporate Governance Code. Ik weet me daarbij gesteund door zeer ervaren medecommissarissen met een brede en diverse achtergrond.’

Peter van Mierlo: ‘Onze partners hebben dit belangrijke besluit tot het instellen van de raad van commissarissen, aan het begin van dit kalenderjaar, unaniem genomen. Dit onderstreept het brede draagvlak voor onze reis als organisatie om echt te werken aan het vertrouwen in de maatschappij. De afgelopen periode hebben we extra geïnvesteerd in de kwaliteit van de dossiers van de accountantscontroles. Tegelijkertijd beseffen we ons terdege dat dit een proces is van meerdere jaren. We bewegen in de goede richting, we zijn er nog niet.’

Gerelateerde artikelen