EP wil Europese bescherming voor klokkenluiders

Het Europees Parlement wil dat er een EU-breed beschermingsplan voor klokkenluiders komt. Klokkenluiders die in het algemeen belang handelen verdienen bescherming en steun bij het aan het licht brengen van corruptie, gerechtelijke dwalingen, belastingontwijking, gebrek aan bescherming van de voedselveiligheid of het milieu en aanvallen op sociale rechten, mensenrechten of rechten van werknemers.

De niet-bindende resolutie werd met 399 stemmen voor, 101 stemmen tegen en 166 onthoudingen aangenomen. Parlementsleden zeggen dat de beveiliging van klokkenluiders in de EU te gefragmenteerd is, en vaak ontoereikend. Zij roepen de Europese Commissie op om voor het einde van dit jaar regels voor de gehele EU op te stellen.

De leden van het Europees Parlement pleiten ervoor dat alle lidstaten zorgen voor:

  • Meldingssystemen om interne meldingen te vergemakkelijken en klokkenluiders in staat te stellen om – eventueel anoniem – verslag uit te brengen aan NGO's of de pers.
  • Bescherming tegen vergelding. Hieronder vallen ook sancties tegen hen die trachten te voorkomen dat klokkenluiders zich laten horen – en maatregelen om vergeldingsmaatregelen te ontmoedigen.
  • Ondersteunende maatregelen, zoals juridische en financiële bijstand, psychologische ondersteuning en vergoeding van de schade die klokkenluiders in het kader van burgerrechtelijke procedures hebben geleden.
  • Nationale onafhankelijke instanties die de meldingen in ontvangst nemen, de geloofwaardigheid ervan nagaan en klokkenluiders begeleiden, en daarnaast een autoriteit op EU-niveau om de coördinatie in grensoverschrijdende zaken te vergemakkelijken.

EP-rapporteur Virginie Rozière: "Luxleaks, Panama Papers, Monsanto Papers … Dankzij klokkenluiders, die het grote publiek bewustmaken van de ernstige inbreuken op het algemeen belang, zijn onze democratische regels verbeterd. Ondanks hun onvervangbare steun voor de persvrijheid en het democratische debat, zijn zij vaak het slachtoffer van ernstige vergeldingsmaatregelen. Met deze resolutie eisen wij dat er regels worden opgesteld om klokkenluiders en hun recht om burgers rechtstreeks te informeren, te beschermen."

Gerelateerde artikelen