Eerste Kamer neemt wetsvoorstel modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aan

De Eerste Kamer heeft dinsdag het voorstel Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen aangenomen. Dit wetsvoorstel beoogt de vennootschapsbelasting (Vpb) zodanig aan te passen dat overheidsondernemingen die economische activiteiten ontplooien op een markt waarop ook niet-overheidsondernemingen (private ondernemingen) actief zijn, op dezelfde wijze aan de heffing van vennootschapsbelasting worden onderworpen als die private ondernemingen.

De aanpassingen strekken ertoe een gelijk speelveld te creëren tussen partijen, waarmee ook tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren die de Europese Commissie (vanuit een oogpunt van staatssteun en verstoring van de concurrentieverhoudingen) heeft tegen de geldende Vpb-vrijstelling voor overheidsondernemingen.

In de Senaat stemden de SP, PvdD en Fractie-De Lange stemden tegen het wetsvoorstel. Het voorstel is op 18 december 2014 aangenomen door de Tweede Kamer.

• Wetsvoorstel 34 003

Gerelateerde artikelen