Dijsselbloem houdt vast aan accountantsverklaring bij prospectus mkb

Minister Dijsselbloem is niet van plan om in het kader van de herziening van de prospectusrichtlijn de eisen die gelden voor het mkb te versoepelen als het gaat om het leveren van een accountantsverklaring. De VVD in de Tweede Kamer had eerder de mogelijkheid geopperd om in het kader van een verlicht regime voor het mkb de accountantsverklaring te vervangen door een samenstellingsverklaring bij uitgiftes boven de 2,5 miljoen euro.

Maar de minister is dat niet van plan, zo blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen.

Dijsselbloem erkent dat de informatie die het mkb op dit moment dient op te nemen in het prospectus niet goed aansluit bij de omvang van de onderneming en daardoor een belemmering vormt voor de onderneming om toegang te krijgen tot de kapitaalmarkt. Maar het is volgens de minister van belang dat beleggers altijd een verantwoord oordeel kunnen vormen over de te nemen beleggingsbeslissingen, aangezien de risico’s die gepaard gaan met beleggingen in het mkb hoger zijn dan die van beleggingen in grotere ondernemingen. Het genoemde voorbeeld om een controleverklaring te vervangen door een samenstellingsverklaring brengt volgens hem dan ook de nodige nadelen met zich mee. Dijsselbloem: ‘De samenstellingsverklaring geeft namelijk geen zekerheid over de betrouwbaarheid van de verantwoording en omdat juist het beleggen in het mkb risico’s met zich mee kan brengen, is het van belang dat beleggers door middel van een prospectus in staat worden gesteld de risico’s te beoordelen van alle soorten aanbieders. Het is daarom belangrijk dat de financiële informatie over een onderneming betrouwbaar is. De eis van een controleverklaring is daarom een belangrijke eis waar niet zomaar van afgestapt kan worden.’

Een mogelijke versoepeling van de eisen voor het mkb dient wat het kabinet betreft vooral gezocht te worden in andere eisen. ‘Een mogelijke versoepeling van de eisen voor het mkb kan bijvoorbeeld een aanpassing zijn van de soort informatie die door het mkb opgenomen dient te worden in het prospectus, waarbij de informatie toegespitst is op de omvang en complexiteit van de onderneming, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van de informatie aan de hand waarvan de belegger zijn beleggingsbeslissing neemt,’ aldus Dijsselbloem.

De VVD had ook gevraagd naar de mogelijkheid tot het opheffen van de verplichting om drie gecontroleerde jaarrekeningen te moeten overleggen bij het uitgeven van aandelen en/of obligaties. Dijselbloem: ‘De verplichting tot het aanleveren van 3 jaar aan gecontroleerde jaarrekeningen komt voort uit de Prospectusrichtlijn. Aangezien het maximumharmonisatie betreft kan Nederland niet afwijken van deze regels. Voor mkb-ondernemingen is recent een aangepast regime opgenomen in de van toepassing zijnde verordening voor de invulling van het prospectus waarbij voor uit te geven obligaties twee jaar en voor uit te geven aandelen één jaar aan gecontroleerde jaarrekeningen overlegd hoeft te worden.’

Gerelateerde artikelen