Databank voor gemeentefinanciën online

Een nieuwe website moet meer inzicht geven in de inkomsten en uitgaven van gemeentes.

De Databank Financiën Gemeenten, opgezet door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, geeft meer informatie over het gemeentefonds, de inkomsten en uitgaven van gemeenten en de financiële kengetallen. Op de site kunnen bijvoorbeeld de lasten en baten per inwoner worden bekeken. Gebruikers kunnen gemeenten onderling vergelijken. 

Over het doel achter de databank staat op de site dat deze is ontwikkeld “vanuit de gedachte dat goede informatie over de (ontwikkeling van de) financiële positie en de hoogte, samenstelling en ontwikkeling van de rijksuitkeringen voor gemeenten van groot belang is voor het goed kunnen uitoefenen van hun taken en het maken van weloverwogen keuzes”.

De website bevindt zich nog in een ontwikkelfase. Later zullen er nieuwe functionaliteiten toegevoegd worden. 
 

Gerelateerde artikelen