Continuous reporting biedt legio kansen

Continuous reporting is het op frequente basis –maar in ieder geval korter dan een boekjaarrapporteren van financiële en niet-financiële informatie met als doel de ondernemingsleiding te ondersteunen in het besturen van de onderneming.

Continuous reporting verschilt op twee punten van tussentijdse cijfers. Op de eerste plaats wordt bij continuous reporting frequenter gerapporteerd. Het tweede verschil betreft de inhoud van de rapportage. Bij continuous reporting gaat het om informatie over gebeurtenissen die bepalend zijn voor de koers en waarde van een organisatie. Niet alleen financiële informatie, maar ook niet-financiële informatie dus.  

De voordelen van continuous reporting zijn divers, zowel voor de klant als voor de accountant. Continuous reporting voorziet in de behoefte van de ondernemer om sneller bij te kunnen sturen. Continuous reporting verkort het samenstelproces. Dit heeft niet alleen voordelen voor de klant maar ook voor het interne proces op het accountantskantoor. Daarnaast biedt continuous reporting de mkbaccountant kansen op het gebied van advisering en meer interactie met de klant. Maar er zijn ook enkele nadelen. Continuous reporting kan tijdrovend en prijzig zijn. Ook kan continuous reporting het korte-termijn-denken bevorderen, waardoor de aandacht voor de lange termijn strategie kan afnemen.

De inhoud en frequentie van continuous reporting moeten aansluiten bij de doelstellingen van de onderneming op strategisch, tactisch en operationeel niveau en aanzetten tot gerichte en positieve actie. Een tussentijds rapport bevat vaak KPI’s (kritieke prestatie indicatoren). Daarnaast moet informatie altijd betrouwbaar zijn. Ook de vorm is belangrijk. Informatie moet compact en overzichtelijk gepresenteerd worden. Een dashboard heeft op deze punten veel voordelen.

Het verkrijgen van kennis van de klant is een belangrijke eerste stap voor de accountant om de tussentijdse rapportage zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften van de klant en doelstellingen van de onderneming. Ook is het verkrijgen van de juiste interne en externe data van belang. Het gaat dan niet alleen om de gegevens zelf, maar ook om de betrouwbaarheid en de tijdigheid van de data. De uit te voeren werkzaamheden hangen samen met de omvang van de rapportage en betrouwbaarheid van de aangeleverde data.

Welke advisering kan de accountant realiseren door continuous reporting?
Op basis van continuous reporting kan de accountant de klant adviseren over zijn bedrijfsvoering. Het voordeel van continuous reporting ten opzichte van bijvoorbeeld jaarcijfers is dat deze informatie bevat die aansluit op de strategie van de onderneming en dat deze met een hogere frequentie beschikbaar is en daarmee de basis vormt om snel(ler) te kunnen bijsturen. De accountant kan met name de natuurlijke advisering inzetten aan de hand van continuous reporting. Ook kan continuous reporting leiden tot een standaard of specifieke adviesvraag van de klant.

Uitkomsten onderzoek
Veel aspecten verdienen nader onderzocht te worden. Hieronder zijn een viertal aanbevelingen opgenomen die te maken hebben met de toekomstige ontwikkelingen van het tussentijds rapporteren.

1. Van Product naar Proces
De rol van de accountant wijzigt. De mkb-accountant zal zijn focus verleggen van de output naar het proces wat daaraan voorafgaat. Tijdens dit proces wordt immers de basis gelegd voor de uiteindelijke output.

2. Van verantwoordingsinformatie naar stuurinformatie
Uit het onderzoek blijkt dat tussentijdse rapportages momenteel nog vaak door de accountant als verantwoordingsinformatie wordt ingericht. Er liggen kansen om de inhoud af te stemmen op de doelen van de onderneming en daar de juiste KPI’s bij op te nemen.

3. Van Standaard naar Maatwerkrapportage
In lijn hiermee is maatwerk een aandachtspunt. Momenteel bevat de rapportage vaak een balans, winst- en verliesrekening aangevuld met bijvoorbeeld een liquiditeitsoverzicht en enkele kengetallen. De accountant kan waarde toevoegen richting de klant door de tussentijdse rapportages af te stemmen op de strategie van de klant.

4. Communicatie werkzaamheden accountant
De betrouwbaarheid kan uiteraard tot uitdrukking worden gebracht door het toevoegen van een samenstellingsverklaring van de accountant. Echter een andere eis van tussentijdse informatie is dat deze snel na afloop van een periode beschikbaar komt. Het toevoegen van een verklaring of rapportage van de accountant versnelt dat proces niet. En wat te doen als in de toekomst werkelijk continue gerapporteerd wordt? Afgevraagd kan worden in hoeverre de huidige samenstellingsopdracht of rapportage van de accountant dan nog past. Kan de rol en de waarde die de accountant toevoegt aan het proces en daarmee de output op een andere wijze tot uitdrukking gebracht worden?

Applicaties
Uit de interviews komt duidelijk naar voren dat bij tussentijdse rapportage steeds meer de nadruk komt te liggen op het proces. Dit vraagt om betrouwbaarheid rondom de interne beheersingsmaatregelen en desgewenst een certificering hieromtrent. Het doel van certificering is om partijen die vertrouwen op een bepaalde dienst of applicatie de zekerheid te bieden dat die voldoet aan een overeengekomen normenkader. Een certificaat is een door een onafhankelijke geaccrediteerde partij dat een applicatie voldoet aan alle eisen op een gebied.

Eindconclusie
De hoofdvraag van dit onderzoek was na te gaan wat de praktische implicaties van continuous reporting zijn voor de mkb-accountant. Continuous reporting biedt legio kansen voor zowel de ondernemer als de accountant. Wel is het zaak dat de accountant zich verdiept in zaken als datakwaliteit, strategie en processen van de onderneming en de digitale ontwikkelingen. Doet hij dat? Dan is continuous reporting een uitgelezen kans.

Download hier het rapport

[avg-advertorial slug=”word-een-sterke-business-partner-als-controller”] 

Gerelateerde artikelen