Commissie wil onafhankelijke voorzitter voor NBA

Om een meer verbindende rol te spelen voor de accountancysector is niet leiderschap nodig bij de NBA.

Dat stelt de MCA (Commissie Monitoring Accountancy). De MCA publiceerde op dinsdag 14 januari hun eindrapport. Hierin werden een aantal ingrijpende voorstellen gedaan. Onder andere over de rol en invulling van beroepsvereniging NBA.

De NBA dient zich vanuit haar wettelijke taken primair te richten op de belangen van individuele leden en niet, zoals thans te vaak het geval is, op de belangen van accountantsorganisaties, zo stelt de commissie. 

De constatering dat de invloed van de Big4 op beroepsorganisatie NBA te groot is, leidt onder meer tot de aanbeveling om voortaan een onafhankelijk bestuursvoorzitter door de voor de accountancy verantwoordelijke Minister te laten benoemen. Maar ook tot de aanbeveling om het proces van regelgeving onafhankelijker te maken en het publiek belang daarin beter te borgen. 

Dit betekent dat de huidige bestuursvoorzitter Marco van der Vegte, sinds 1986 werkzaam bij Deloitte, het veld zou moeten ruimen. 

Een onafhankelijke voorzitter zou beter passen bij de uitdagingen waar de beroepsvereniging voor staat: namelijk een verbindende factor te worden, of om opgeknipt te worden om beter de verschillende segmenten te kunnen bedienen. 

De commissie stelt namelijk vast dat de NBA niet afdoende in staat is (en bovendien door accountantsorganisaties niet afdoende in staat wordt gesteld) als corrigerende en verbindende factor binnen de sector op te treden. De inzet van de NBA is daar qua intenties en beleid wel degelijk op gericht, maar in een krachtenveld van handelingen, meningen én belangen is de NBA te vaak niet in staat autonoom te handelen zonder last en ruggenspraak van, met name de grootste, accountantsorganisaties.

Vanuit de Big4 en de twee andere OOB-vergunninghouders volgen eveneens kritische geluiden.

“Wie vertegenwoordigt de NBA nu? Het aantal externe accountants in het totale ledenbestand is zeer beperkt. Je zou moeten komen tot een segmentatie in de belangenbehartiging. Nu is sprake van een complexe organisatie met te veel belangen.” (Big4)

“De NBA fungeert naar onze mening niet als verbinder tussen kantoren aangezien onvoldoende rekening wordt gehouden met de diversiteit tussen de kantoren en de verschillende problematiek.” (niet-OOB)

“Het is een mengeling van regelgever, belangenbehartiger, toezichthouder, gilde en fellowship. Deze rolvermenging is te groot.” (niet-OOB)

“Ik merk dat de NBA het lastig vindt om zowel voor de Big4 als voor de MKB-kantoren op te komen. Dat is ook lastig omdat het twee verschillende werelden zijn.” (niet-OOB)

“Er zou een organisatie moeten komen die zich uitsluitend richt op accountants die wettelijke controles doen.” (Big4)

“Minpunten van de NBA zijn dat zij te weinig zichtbaar zijn in het politieke debat en dat de aandacht met name uitgaat naar het Big4-segment.” (niet-OOB)

“De NBA is zoekende naar haar rol. Het is af en toe wat treurig om te zien. Het lijkt allemaal wat geforceerd. Zoveel drive om de verandering zichtbaar te maken, tegelijkertijd start er naast jullie, gewoon weer een andere commissie. Die onzekerheid raakt de mensen die bij de kantoren werken, die merken dit ook. Ik hoop dat we de komende jaren minder Commissies zien en meer daden en innovatie in het beroep." (niet-OOB)

Gerelateerde artikelen