College van Beroep voor het bedrijfsleven wordt opgeheven

Het aantal colleges dat in hoogste instantie bestuurszaken behandelt, wordt teruggebracht van drie naar een. Hiermee wil het kabinet de hoogste bestuursrechtspraak vereenvoudigen. Ook het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) wordt opgeheven.

Verder komt er een strikte scheiding tussen de adviserende en de rechtsprekende taken van de Raad van State.
 
Dit staat in een wetsvoorstel van ministers Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Van der Steur van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De maatregelen zijn afgesproken in het regeerakkoord.
 
Het stelsel van bestuursrechtspraak wordt vereenvoudigd door het opheffen van de Centrale Raad van Beroep. Zaken die hier worden behandeld gaan in de toekomst naar de vier gerechtshoven. Ook het College van Beroep voor het bedrijfsleven wordt opgeheven; deze zaken gaan naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 
Bij de Raad van State wordt de advisering strikter gescheiden van de rechtspraak. Er komt bijvoorbeeld een einde aan de zogeheten dubbelbenoemingen: rechters in de Raad van State mogen niet langer tegelijkertijd een adviserende functie uitoefenen.
 
De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Gerelateerde artikelen