BNG Bank door DNB aangemerkt als systeemrelevante bank

De Nederlandse Bank (DNB) heeft BNG Bank als nationaal systeemrelevante bank aangemerkt. BNG Bank heeft een relatief hoge systeemrelevantiescore vanwege haar relatief grote omvang en verwevenheid. Doordat BNG Bank als systeemrelevant is aangemerkt dient de bank bovenop het minimaal vereiste kapitaal een systeemrelevantiebuffer aan te houden van 1% van de naar risico gewogen activa. Hieraan voldoet de bank overigens al ruimschoots.
In april 2014 heeft DNB aangekondigd welke banken als systeemrelevant werden bestempeld. Destijds behoorde BNG Bank nog niet tot deze banken. Dat BNG Bank nu wél als systeemrelevant wordt bestempeld komt doordat DNB’s raamwerk voor systeemrelevantie vervangen is door het raamwerk van EBA. 
 
BNG Bank is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank stelt zich tot doel bij te dragen aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Het door BNG Bank uitgegeven schuldpapier heeft de hoogst mogelijke credit rating van Moody’s (Aaa) en Standard & Poor’s (AAA) en een rating AA+ van Fitch.