Bestuursvergadering NBA: Cultuur, meer dan een project

Op de bestuursvergadering van de NBA is afgelopen week aandacht besteed aan een notitie van de directie, waarin wordt gepleit voor een brede cultuurverandering in het accountancyvak. Het bestuur schaart zich achter de oproep.

De directie van de NBA heeft een notitie aan het bestuur voorgelegd waarin wordt geconstateerd dat de kritiek op de sector voornamelijk heeft geleid tot op de inhoud gerichte acties in de controlepraktijk, zonder dat daarbij de vraag wordt beantwoord of dat voldoende is en welk perspectief het brengt.

De directie meent dat niet volstaan kan worden met die uitsluitend op de inhoud gerichte maatregelen, maar dat ook aandacht besteed dient te worden aan een cultuur waarin leiderschap, daadkracht en vernieuwing de leidende principes zijn. Een goede balans tussen inhoud enerzijds en cultuur en gedrag anderzijds is randvoorwaardelijk voor een gezonde toekomst van het beroep, waarin de samenleving de legitimatie van een bij wet beschermde beroepsgroep (titel) als vanzelfsprekend beoordeelt. Die randvoorwaardelijkheid impliceert dat ‘cultuur en gedrag’ niet een project is zoals er vele zijn. Het is een meer dan volwaardig beleidsveld, is strategisch van groot belang voor de sector en vereist derhalve dito aandacht en bestuurlijke betrokkenheid als de andere pijlers onder de ontwikkeling van het beroep.

In de nieuwe governance is het de nieuwe faculty Ethiek die dit thema verder zal adresseren en ontwikkelen. Daarnaast meent de directie dat elke cultuurverandering bovenin een organisatie begint (‘tone at the top’). Dat betekent dat de leiders van de NBA en organisaties waar veel accountants werken (groot en klein) het goede voorbeeld geven als het gaat om het betekenis geven aan de termen leiderschap, daadkracht en vernieuwing. Deze beleidslijn zal ook in de communicatie vanuit de NBA worden benadrukt. Het bestuur onderschrijft deze analyse en de daaraan verbonden conclusies.

Gerelateerde artikelen