Bedrijven steeds succesvoller bij aanvraag financiering

Nederlandse bedrijven zijn in toenemende mate succesvol bij het aanvragen van externe financiering. Dit blijkt uit de Panteia Financieringsmonitor 2017-1 die minister Henk Kamp van EZ heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.

De Financieringsmonitor schetst een beeld van de financieringsbehoefte van het particulier bedrijfsleven, en de manier waarop in deze behoefte wordt voorzien. Toegang tot financiering is van groot belang voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven. Bedrijven zijn hierbij vooral op zoek naar financiering in de vorm van vreemd vermogen; er is nauwelijks vraag naar extra (extern gefinancierd) eigen vermogen.

Uitkomsten laatste Financieringsmonitor

Uit de Monitor 2017-1 komen onder meer de volgende resultaten. In de periode april 2016 –maart 2017 heeft 30% van de bedrijven zich georiënteerd op het verkrijgen van externe financiering. Driekwart van deze bedrijven heeft vervolgens daadwerkelijk een aanvraag van financiering ingediend. 85% van deze bedrijven (dit zijn de bedrijven die een financieringsaanvraag doen) is daarin volledig succesvol. Dit percentage vertoont een trendmatige stijging. Van 11% van de aanvragers wordt de aanvraag geheel afgewezen; voor dit percentage valt een neerwaartse trend te constateren. De kans op een volledige afwijzing is voor kleine bedrijven veel groter dan voor grote bedrijven. Voor bedrijven met minder dan 10 werkzame personen geldt dat 34% van de aanvragen volledig is afgewezen; bij bedrijven met 250 of meer werkzame personen komt een volledige afwijzing vrijwel niet voor. In totaal werd door het MKB in de onderzochte periode voor bijna €9 miljard aan financiering aangetrokken.

Onderzoek onder 1.500 Nederlandse bedrijven

De Financieringsmonitor die Panteia voor het Ministerie van EZ uitvoert is een enquête onder 1.500 Nederlandse bedrijven naar hun financieringsbehoefte en –gedrag, die twee maal per jaar wordt gehouden. Het financieringsproces van ondernemers wordt stapsgewijs beschouwd: men oriënteert zich op financiering, vervolgens wordt een financieringsaanvraag gedaan, en deze is ten slotte al dan niet succesvol. Daarnaast wordt gevraagd naar de verwachtingen voor het komende jaar. De eerste Financieringsmonitor is in 2009 verschenen.

Gerelateerde artikelen