Akkoord over maatregelen fosfaatreductie melkveehouderij

De melkveehouderij gaat de uitstoot van fosfaat – als bestanddeel van mest – komend jaar fors terugdringen. Daarover hebben LTO, NZO, Nevedi, NAJK, NMV en de Rabobank een akkoord bereikt, schrijft staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. Met het pakket aan maatregelen komt de fosfaatproductie in 2017 weer onder het Europese plafond.

Het fosfaatakkoord bestaat uit drie pijlers:

  • Brancheorganisaties en de veevoerindustrie hebben afspraken gemaakt over verlaging van het fosforgehalte in het mengvoer. Het fosfaatgehalte in de mest zal hierdoor dalen.
  • Boeren die al hun melkvee afstoten ontvangen een premie per koe, mits zij die koeien niet aan andere Nederlandse melkveehouders verkopen. Hoe eerder men stopt, hoe hoger de premie. Ook ontvangen zij via een speciale liquiditeitsregeling een voorschot op de bedrijfsbeëindiging.
  • Fosfaatreductie door zuivelondernemingen: voor alle te veel aangeleverde melk geldt een korting op de melkprijs. Deze strafkorting wordt minder naarmate boeren hun veestapel verkleinen.

Staatssecretaris Van Dam trekt 30 miljoen euro uit voor de fosfaatproblematiek, waarvan 25 miljoen euro voor de melkveehouderij. De zuivelsector verdubbelt dit bedrag, waardoor er in totaal 50 miljoen euro beschikbaar is voor de reductie van de melkveestapel. Daarnaast staan de gezamenlijke banken garant voor de voorschotregeling ten aanzien van de bedrijfsbeëindiging.

Het fosfaatakkoord leidt tot een verwachte reductie van in ieder geval 8,2 miljoen kilo fosfaat, genoeg om de uitstoot van fosfaat in 2017 weer onder het Europees plafond (172,9 miljoen kilo) te brengen. Om extra zekerheid in te bouwen wordt onderzocht of het mogelijk is om het fosforgehalte in veevoer nog verder te verlagen. Daarnaast wordt er met de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) gesproken over een bijdrage aan de reductie van de fosfaatproductie.

Staatssecretaris Van Dam spreekt van een cruciaal akkoord. “Alle partijen hebben hun nek uitgestoken. De sector heeft het voortouw genomen en uiteindelijk  is het gelukt om samen een totaalplan te smeden. ‪Dit plan is cruciaal voor de toekomst van de Nederlandse melkveehouderij. De eerste horde is genomen. We gaan nu samen naar Brussel om daar te knokken voor behoud en verlenging van de derogatie, een voor onze boeren zeer belangrijke en waardevolle vrijstelling.”

Het pakket aan maatregelen wordt de komende weken door de diverse partijen nader uitgewerkt en geconcretiseerd. De eerste onderdelen van het pakket treden op 1 januari 2017 in werking.  Melkveehouders die sinds de aankondiging van het fosfaatrechtenstelsel (2 juli 2015) hun veestapel niet hebben uitgebreid, worden in het pakket zo veel mogelijk ontzien.

Gerelateerde artikelen