‘AFM-rapport onderstreept noodzaak veranderingen door te zetten’

De NBA ziet in het vandaag gepubliceerde AFM-rapport over de kwaliteit van accountantsorganisaties een bevestiging van de noodzaak voor de sector om sneller en beter te veranderen.

Pieter Jongstra, voorzitter van de NBA: “In de afgelopen jaren zijn er belangrijke veranderingen gerealiseerd in de sector. Het rapport bevat, naast een aantal verbeteringen, ook onmiskenbaar kritiek. Natuurlijk zagen we liever andere uitkomsten. Er zijn verschillen tussen de kantoren zichtbaar in tempo en resultaat, het gaat er nu om dat die veranderingen over de hele linie worden verankerd en hun vruchten gaan afwerpen. Daarnaast is een wezenlijke verandering van cultuur wat mij betreft de grote uitdaging waar we de komende jaren voor staan. Het AFM-rapport is een katalysator voor verdere veranderingen. Ik heb er veel vertrouwen in dat onze sector ook deze volgende stap kan maken”.

De accountancysector heeft tweeënhalf jaar na de publicatie van haar rapport ‘In het Publiek Belang’ en de invoering van 53 verbetermaatregelen een veelheid aan veranderingen doorgevoerd. Zo zijn er Raden van Commissarissen met externe leden aangesteld bij de oob-kantoren, is het beloningsbeleid aangepast, zijn de onafhankelijke Monitoring Commissie Accountancy en het wetenschappelijk instituut FAR opgericht en hebben alle accountants een beroepseed afgelegd.

NBA: “De komende jaren ligt de focus van de sector op het afronden van de 53 maatregelen, zowel voor het oob als voor het niet-oob segment. Dit is echter niet het eindstation. De recent gepubliceerde Veranderagenda geeft hieraan een nieuwe impuls. De agenda is opgesteld door de Stuurgroep Publiek Belang, waarin grote accountantsorganisaties (oob-vergunninghouders), de SRA en de NBA hun krachten bundelen. De agenda, gedreven door het besef dat de kwaliteit omhoog moet, ziet onder andere op zaken als oorzakenanalyses, cultuurverandering en onderzoek naar het partner- en verdienmodel. De sector kiest hiermee voor verdieping van zijn verbeterprogramma en het aanbrengen van focus hierin. Met het oog op de belangrijke maatschappelijke rol en publieke taak van de accountant en de toekomst van het accountantsberoep, is het belangrijk dit als sector gezamenlijk te doen. In nauwe samenspraak met stakeholders, lerend van toezichthouders en van academisch onderzoek. Kantoren implementeren de maatregelen en de noodzakelijke verbeteringen in cultuur en kwaliteit. De NBA blijft de kantoren daarbij onverminderd stimuleren, ondersteunen en rapporteert publiekelijk over de voortgang.”

 Lees ook:

 

(NBA)

Gerelateerde artikelen