AFM publiceert eisen voor de duurzaamheidsrapportages 2023 van beursbedrijven

Aandacht voor transparantie, data, CSRD, taxonomie en consistentie.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Europees toezichthouder ESMA hebben aandachtspunten opgesteld voor het opstellen van hun verslaggeving over duurzaamheid over 2023.

Deze zijn ook relevant voor auditcommissies die toezicht houden op het verslaggevingsproces en accountantsorganisaties die de controle op de verslaggeving uitvoeren. De AFM zal in haar toezicht op de verslaggeving over 2023 hier extra op letten.

Transparantie over net-zerodoelstellingen

De AFM wil dat ondernemingen in hun verslaggeving transparant zijn over net-zerodoelstellingen. De toezichthouder roemt ondernemingen die hun net-zerodoelstellingen toelichten, met name de toelichtingen tot 2030. Die worden steeds concreter, aldus de AFM.

Zowel in de omschrijving van de toekomstige doelstellingen, als bij het rapporteren van emissies over voorgaande jaren, is een heldere definitie van de gerapporteerde scopes van groot belang, stelt de AFM. Ook is naast transparantie over CO2- de transparantie over overige broeikasgassen uit het Greenhouse Gas Protocol relevant.

Bedrijven die ook gebruikmaken van carbon credits, offset of removals om tot net-zero-emissies te komen, moeten van de AFM helder zijn over de mate waarin ze hiervan gebruik maken en op welke manier. “Bijvoorbeeld door te melden van welke carbon credits gebruik is gemaakt”, aldus de AFM. Verder wil de AFM dat bedrijven transparant zijn over het gebruik van betrouwbare data om aan te geven in hoeverre ze net-zerodoelstellingen behalen.

CSRD: rapportage over dubbele materialiteit 

Bedrijven die CSRD toepassen voor duurzaamheidsrapportages moet deze baseren op het principe van dubbele materialiteit. Dit betekent dat ondernemingen moeten rapporteren over zowel de (financiële) impact van de omgeving, bijvoorbeeld klimaatverandering, op de onderneming (van buiten naar binnen) als ook over hun positieve en negatieve impact op milieu en samenleving (van binnen naar buiten).

Aanbevelingen voor klimaatgerelateerde toelichtingen

ESMA heeft recent het rapport The Heat is On: Disclosures of Climate-Related Matters in the Financial Statements uitgebracht. Dit rapport bevat onder andere goede voorbeelden van klimaat gerelateerde toelichtingen. Zowel de AFM als ESMA willen dat beursgenoteerde bedrijven de voorbeelden en de aanbevelingen in het rapport ter harte nemen.

Betere toelichting taxonomie

De verplichte kwalitatieve toelichtingen volgens artikel 8 taxonomie moeten beter bij veertig procent van de bedrijven. De AFM maakt daar een punt van. Zie ook het rapport hierover van ESMA.

Gebruik van alternatieve prestatiemaatstaven

De zogenaamde alternatieve prestatiemaatstaven (APM’s) kunnen volgens de AFM een nuttige rol spelen bij de communicatie tussen de onderneming en haar investeerders en analisten. De toezichthouder vindt het belangrijk dat bedrijven hierbij de ESMA richtsnoeren alternatieve prestatiemaatstaven naleven.

Beursgenoteerde ondernemingen moeten daarbij in het bijzonder aandacht besteden aan prominentie van de APM’s ten opzichte van de IFRS-cijfers, de definitie en uitleg van het gebruik van de APM’s en aansluiting met de IFRS-cijfers. Dat moet een stuk beter, zo waarschuwt de AFM. Uit de onderzoeksresultaten over de verslaggeving van 2022 en halfjaarverslaggeving van 2023 blijkt dit bij de meeste ondernemingen nog niet goed te gaan, aldus de AFM.

Goed toepassen European Single Electronic Format

Beursgenoteerde ondernemingen moeten hun jaarverslag digitaal openbaar maken aan de hand van het European Single Electronic Format (ESEF). Let op dat de (blok)markeringen volledig zijn en dat ieder getal in de primaire geconsolideerde overzichten (zoals de balans) worden gemarkeerd met een element van de basistaxonomie dat het best omschrijft wat het getal in het overzicht voorstelt. Er moet alleen een eigen extensie-element worden gecreëerd als in de basistaxonomie geen geschikt element beschikbaar is. Tenslotte moeten bedrijven ervoor zorgen dat de informatie in de verplichte blokmarkeringen leesbaar is.

Consistentie in de verslaggeving

Bij de AFM benadrukt het belang van consistentie tussen de niet-financiële verklaring en de informatie in de andere onderdelen van de verslaggeving, waaronder de jaarrekening. Dit vooral als het gaat om klimaatgerelateerde claims en doelstellingen. Wijzen bedrijven op macro-economische omstandigheden in hun jaarverslaggeving, dan dienen ze transparant te zijn over de impact daarvan.

Overzicht van aandachtspunten van de waakhond voor jaarverslaggeving over duurzaamheid

[avg-advertorial slug=”online-collegereeks-duurzaam-ondernemen”]
 

Gerelateerde artikelen