AFM presenteert nadere invulling activiteiten voor 2016

De AFM heeft de nadere invulling van haar plannen voor 2016 gepresenteerd. In de Activiteitenkalender 2016 geeft de AFM per toezichtgebied aan welke activiteiten worden uitgevoerd, wat de beoogde resultaten zijn en wat de planning is.

De kalender is een concretisering van de Agenda 2016 – 2018, die de AFM op 18 februari 2016 presenteerde. Via thematisch en regulier toezicht wil de AFM ongewenste risico’s in de financiële markten verkleinen. Daarnaast investeert de AFM in technologieën en methodieken die zullen leiden tot het versterken en het vernieuwen van toezicht. De AFM doet dit in reactie en anticipatie op de ontwikkelingen binnen en buiten de financiële sector, en de snelheid waarmee deze ontwikkelingen plaatsvinden.
 
In de Agenda 2016-2018 stelt de AFM drie prioriteiten centraal:
1. Het verkleinen van ongewenste risico’s voor de samenleving
2. Het versterken van het toezicht door te investeren in technologieën en methodieken
3. Het vergroten van de effectiviteit, efficiency en wendbaarheid van de interne organisatie

Deze prioriteiten komen ook terug in de Activiteitenkalender 2016.

Per april 2016 is de toezichtorganisatie vereenvoudigd en gestroomlijnd. Activiteiten die zich richten op het verkleinen van ongewenste risico’s voor de samenleving, zijn vooral binnen toezichtgebieden belegd. Nieuw is het domein Asset Management, dat zich richt op de rol van vermogensbeheer. Deze rol wordt steeds omvangrijker, internationaler en complexer.

De toezichtdomeinen Efficiënte Kapitaalmarkten (EKM), Kwaliteit Accountantscontrole en Verslaggeving (KAV) en Marktintegriteit en Handhaving (MIH), worden onder dezelfde naam voortgezet. Eveneens nieuw vanaf 2016 zijn het domein Lenen, Sparen en Retailbeleggen en het domein Verzekeren en Pensioenen. Deze domeinen richten zich op het toezicht op dienstverlening aan retailklanten. Met name de positie van kwetsbare klantgroepen krijgt hierbij aandacht. Deze groepen hebben passend advies, begrijpelijke producten en passende dienstverlening nodig om daarmee voorzienbare problemen te voorkomen.
 
In januari 2016 is daarnaast het programma Innovatie en Fintech gestart. Dit programma heeft als doel te zorgen dat de AFM technologische innovaties in de financiële sector accommodeert, voor zover deze bijdragen aan een duurzaam financieel welzijn in Nederland.
 
Om haar toezicht te versterken, investeert de AFM in 2016 in technologieën en methodieken. De AFM heeft een Expertise Centrum opgezet om nieuwe inzichten te kunnen inzetten in haar toezicht, in het bijzonder ten aanzien van Consumentengedrag en het gedrag van beleggers en ten aanzien van Gedrag en Cultuur. Het vergroten van kennis van deze gebieden zal leiden tot versterking van de effectiviteit van toezicht. Zo is uit wetenschappelijk onderzoek bekend dat consumenten en beleggers veelal niet rationeel handelen. Meer kennis en begrip van het gedrag van consumenten en beleggers helpt met het in kaart brengen van risico’s en het bepalen van effectieve interventies. Onderzoek laat zien dat problemen in het gedrag en de cultuur van een onderneming vaak een voorbode zijn van misstanden in producten en dienstverlening. Binnen het Expertise Centrum ontwikkelt de AFM instrumenten en methodieken om tijdig en beter inzicht te krijgen in (onwenselijk) gedrag van financiële ondernemingen. Naast deze aandachtsgebieden zal het Expertise Centrum zich ook richten op het ontwikkelen van de AFM tot een technologie- en datagedreven organisatie. Waar mogelijk trekt de AFM samen op met DNB op dit gebied.

De AFM heeft partijen uit de sector geconsulteerd bij de totstandkoming van de Activiteitenkalender 2016. Medio 2016 zal de AFM informeren over de voortgang van de activiteiten. De activiteitenkalenders zijn per domein opgesteld. Wanneer een activiteit onder meerdere domeinen valt, wordt deze bij alle desbetreffende domeinen vermeld.

Gerelateerde artikelen