AFM: NBA-monitor vergroot transparantie accountancysector

De AFM ziet de Monitor Publiek Belang van de NBA als een belangrijke stap in het vergroten van transparantie door de accountancysector. De monitor laat de stand van zaken zien van de invoering van maatregelen om de kwaliteit van de accountantscontroles te verbeteren. De sector heeft deze maatregelen voorgesteld.

‘Zolang de markt geen goed inzicht heeft in de geleverde controlekwaliteit en de bewaking daarvan, vindt concurrentie tussen accountantsorganisaties vooral plaats op profilering en prijs. Meer inzicht in de kwaliteit en kwaliteitsmaatregelen van accountants en accountantsorganisaties jaagt de noodzakelijke kwaliteitsimpuls en cultuurverandering in de sector aan. Het is van groot maatschappelijk belang dat controles van goede kwaliteit worden beloond en de concurrentie op kwaliteit wordt vergroot. De Monitor draagt daar qua inzicht en focus zeker aan bij, naast ons eigen toezicht’, aldus Gerben Everts, bestuurslid van de AFM.

Cultuurverandering

De NBA is met sectorbrede verbetervoorstellen gekomen, nadat uit meerdere onderzoeken van de AFM was gebleken dat de kwaliteit van wettelijke controles onder de maat was. De AFM heeft de sector eerder opgeroepen voortvarend en doortastend de noodzakelijke verbeteringen door te voeren, om de kwaliteit van de controles te verhogen en meer in het publieke belang te werken. Dat vraagt volgens de AFM om een verandering van de cultuur in de branche.

AFM-onderzoek

De AFM onderzoekt dit jaar de implementatie van de door de sector voorgestelde maatregelen en de voortgang van de ingezette cultuurverandering en kwaliteitsverbeteringen bij de accountantsorganisaties die wettelijke controles uitvoeren bij organisaties van openbaar belang. In april heeft de toezichthouder deze accountantsorganisaties om informatie hierover gevraagd. De AFM is tevreden over de uitgebreide en gestructureerde informatie die zij heeft ontvangen. De besturen van deze organisaties hebben veel aandacht voor de cultuurverandering en kwaliteitsverbetering. Wel moet uit het onderzoek blijken of de veranderingen en de maatregelen voldoende voortvarend en doortastend worden doorgevoerd.

Score

De toezichthouder richt zich in haar onderzoek op onderwerpen met betrekking tot het bestuur van de accountantsorganisatie, de kwaliteitsgerichte cultuur, het stelsel van kwaliteitsbeheersing, het interne toezicht in de vorm van een raad van commissarissen, de relatie en communicatie tussen de accountantsorganisatie en haar omgeving, het netwerk waarvan de accountantsorganisatie deel uitmaakt en verandervisie die op een diepgaande oorzakenanalyse is gebaseerd. Aan elk van deze onderwerpen kent de AFM een score toe op basis van een eigen inhoudelijke beoordeling. De AFM verwacht in oktober voor het eerst hierover te kunnen rapporteren. De komende jaren zal de AFM vervolgonderzoeken uitvoeren, die meer gericht zijn op de werking in de praktijk.

Gerelateerde artikelen