Advocatenkantoor over impact CSDDD

CSDDD en accountants

De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) van de EU heeft gevolgen voor accountants. De wet- en regelgeving vereist namelijk naleving van nieuwe duurzaamheids- en klimaatverplichtingen door zowel EU- als niet-EU bedrijven, met nadruk op rapportage en handhaving. Advocatenkantoor Freshfields hield onlangs een presentatie over de belangrijkste punten en actuele ontwikkelingen.

  • EU-duurzaamheidsnormen worden strenger
  • Niet-EU bedrijven onder streng toezicht
  • Zware boetes voor niet-naleving

CSDDD geldt vooraleerst voor niet-EU bedrijven met een omzet van meer dan EUR 450 miljoen binnen de EU. Deze bedrijven vallen onder toezicht van de autoriteit in de EU-lidstaat waar ze de hoogste omzet hebben of een vestiging hebben. Er is echter nog onduidelijkheid over de rapportageverplichtingen voor niet-EU moederbedrijven wanneer hun EU-dochters rapporteren onder Art. 40a CSRD, zo stelt de presentatie.


Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).


Nadruk op naleving en een klimaatplan

De CSDDD legt specifieke nalevingsvoorwaarden op, die verplicht worden. Bedrijven moeten een transitieplan voor klimaatverandering implementeren, gericht op een duurzame economie, het beperken van opwarming tot 1,5°C volgens het Akkoord van Parijs en op klimaatneutraliteit. Deze verplichting vereist lange termijn strategieën voor klimaatmitigatie.

Handhaving van de regelgeving

Freshfields wijst er op dat lidstaten bevoegde autoriteiten gaan aanwijzen om de naleving van CSDDD te controleren en zowel preventieve als controlerende maatregelen te nemen. Dit kan resulteren in boetes van minstens 5% van de wereldwijde omzet van het bedrijf alsook bekendmakingen. De Duitse toezichthouder BAFA heeft intussen toegezegd ervaringen met andere landen te zullen delen, wat internationale handhaving van CSDDD mogelijk maakt.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Daarnaast wijst het advocatenkantoor er op dat CSDDD een regime van burgerlijke aansprakelijkheid introduceert. Daarmee kunnen slachtoffers door schending van de regels, makkelijker compensatie opeisen.  Eenvoudige nalatigheid in het naleven van de due diligence verplichtingen kan al voldoende zijn aangeklaagd te worden op aansprakelijkheid. Wel moeten lidstaten deze aansprakelijkheidsregels nog in hun nationale wetgeving implementeren, zelfs als een derde land anders zou bepalen. Opmerkelijk is dat de aansprakelijkheid niet geldt voor de verplichtingen van het Klimaatverandering Transitieplan.

Procedureel kader

Belangrijke principes voor burgerlijke geschillen onder CSDDD zijn onder andere de beperking van proceskosten, de mogelijkheid tot voorlopige maatregelen, en een evenwichtige aanpak van bewijslevering. Rechtbanken kunnen bedrijven bevelen om bewijs te onthullen als de eiser voldoende feiten en plausibel bewijs levert. Hoewel CSDDD zelf geen collectieve verhaalmechanismen biedt, kunnen nationale mechanismen van toepassing zijn.

Volgende stappen

Lidstaten moeten de bepalingen van CSDDD binnen twee jaar na inwerkingtreding omzetten in nationale wetgeving. CSDDD stelt slechts minimumnormen; lidstaten kunnen strengere verplichtingen en aansprakelijkheidsregels introduceren.

Belangrijkste punten voor accountants

1. Nieuwe EU-nalevingsnormen hebben impact op wereldwijde omzet en rapportage.
2. Klimaatplannen moeten gecommuniceerd, geimplementeerd en aantoonbaar nageleefd worden.
3. Handhaving en boetes kunnen oplopen tot 5% van de wereldwijde omzet.

Gerelateerde artikelen