Advocaatkosten in echtscheidingsprocedure niet aftrekbaar

De advocaatkosten voor de toedeling van woning en spaartegoeden in een echtscheidingsprocedure zijn niet aftrekbaar, oordeelt Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Het huwelijk van een particulier is door echtscheiding ontbonden. In het kader van de echtscheiding heeft verevening van wederzijdse pensioenrechten plaatsgevonden. De particulier heeft aan zijn advocaat in de echtscheidingsprocedure in april 2011 een bedrag van € 20.000 betaald. In geschil is of de door hem betaalde advocaatkosten, voor zover zij betrekking hadden op de toedeling van de echtelijke woning en op spaartegoeden, in aftrek kunnen worden gebracht op de belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen.

De man betoogt in dit verband dat een woning in eigendom en spaartegoeden naar algemeen aanvaarde maatstaven zijn aan te merken als pensioenvoorzieningen en dat de kosten die hij heeft gemaakt tot inning, verwerving of behoud daarvan daarom moeten worden gekwalificeerd als aftrekbare kosten van uitkeringen en verstrekkingen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de beoogde aftrek op grond van geen enkel wetsartikel mogelijk is. Dat geen aftrekmogelijkheid bestaat leidt niet tot schending van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en evenmin tot strijd met enig internationaal discriminatieverbod.

Het hof verwerpt ook het betoog van de particulier dat het forfaitaire stelsel van box 3 strijdig is met enige verdragsbepaling.

Bron: Fiscanet 

Gerelateerde artikelen