ACCSR publiceert white paper over materialiteit bij integrated reporting

Het Australian Centre for Corporate Social Responsibility (ACCSR) ontwikkelde nieuwe benadering voor de analysere van materialiteit.
ACCSR zegt dat het stuk, Reclaiming what’s material: A fresh approach to materiality analysis for reporting, strategy and business model appraisal, een geheel nieuwe benadering schetst van  wat een nieuwe hype lijkt te worden –  materialiteit.
 
In de controle-onderzoeken van financiële rapportages spelen het concept ‘materialiteit’ en het uitgangspunt ‘van materieel belang’ een materiële rol. Het doel van de controle is immers om vast te stellen of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid, of juist niet. Volgens de COS-standaard is  de doelstelling  “het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de financiële overzichten als geheel geen afwijking van materieel belang bevatten die het gevolg is van fouten of van fraude”.
 
Afgezien van die ‘redelijke mate van zekerheid’ gaat het dus om  mogelijke afwijkingen ‘van materieel belang.’  COS: ‘Afwijkingen, met inbegrip van weglatingen, afzonderlijk of gezamenlijk, worden van materieel belang geacht indien daarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij een invloed zullen hebben op de economische beslissingen die gebruikers op basis van de financiële overzichten nemen’.
 
Dr Leeora Black, managing director van het ACCSR, stelt dat de nieuwe benadering van de Australiërs een veel bredere is dan de traditionele, en duidelijker verbanden legt met de strategie van de gecontroleerde onderneming en ‘materiële’ issues. 
Volgens haar gaat het bij materialiteit om “tot de kern komen van wat echt van belang is voor de organisatie en haar stakeholders, en vanuit die kennis en optiek kritisch te kijken naar de huidige businessmodellen en strategische plannen en daar een passend oordeel over formuleren.”
 
En dat gebeurt volgens haar in de praktijk te weinig en/of te oppervlakkig. Daarom stelt het ACCSR een wat het noemt ‘value chain approach’ voor, waarbij de hele waardeketen in kaart wordt gebracht, inclusief de ketenpartners, zodat geen enkele kritiek risico buiten de analyse blijft.
Daarnaast schetst het white paper enkele bekende valkuilen rond materialiteitsanalyse, zowls de scope beperken tot gegevens die in een duurzaamheidsrapportage van pas komen, toewekren naar een gewenst resultaat en niet doorvragen en doorzoeken buiten een vast lijstje onderwerpen, ongeacht de specifieke context van een controle. 
 “We should all want to get to the heart of what truly matters to our organisation and its stakeholders, because, in the end, that’s what’s going to increase social capital in the short and long term,” zoals mevrouw Black het formuleert. 
http://www.accountantsdaily.com.au/breaking-news/8220-accsr-releases-white-paper-on-materiality
Gerelateerde artikelen