Accountants sidderen voor Portugese oob-concurrent

Nederlandse kwaliteitseisen gelden niet voor buitenlandse kantoren.

De NBA is bezorgd over de registratie die aan het Portugees accountantskantoor CFA is verleend om in Nederland oob-controles te mogen verrichten. De accountantsvereniging vreest dat de buitenlander niet kan of zal voldoen aan de kwaliteitsstandaarden waar Nederlandse accountantskantoren wel aan voldoen. 

CFA baardde eerder deze maand opzien door de controlerend accountant te worden van de Nederlandse beursgenoteerde investeerder Value8. Er zijn al langer zorgen over de te krappe markt voor oob-controles. Het een na het andere accountantskantoor heeft de oob-vergunning ingeleverd. Dit omdat de kosten ervan niet opwegen tegen de voordelen. Het gevolg van deze leegloop is dat steeds meer beursfondsen er niet in slagen om een accountant te vinden.

Nederlandse regels gelden niet voor buitenlandse kantoren

Nu Value8 een Europees geitepaadje heeft gevonden hiervoor, groeien de zorgen bij de NBA. Door Europese regels kunnen buitenlandse accountants in Nederland de kantjes ervan af lopen, zo vrezen de Nederlandse collega’s.

Dit omdat kwaliteitseisen in een aantal gevallen verder gaan dan wat de Europese Richtlijn voorschrijft. De genomen maatregelen volgden op bevindingen van de toezichthouder en incidenten. Dergelijke aanvullende eisen zijn echter niet van toepassing op auditkantoren uit andere lidstaten. Dit betekent dat zij bijvoorbeeld niet verplicht zijn intern toezicht (een raad van commissarissen) in te stellen, die het management scherp houdt in het bereiken van de kwaliteit. Het ontbreken van een herstelplicht kan de 'lerende organisatie' minder sterk maken.

Datzelfde geldt voor de geschiktheidstoetsing van bestuurders. De NBA maakt zich er zorgen over dat dergelijke belangrijke kwaliteitsbevorderende maatregelen niet voor alle spelers op de markt van oob-accountantscontrole in Nederland van toepassing zijn.

Toezicht op buitenlandse accountantskantoren minder sterk

Daarnaast lijkt het toezicht op controles door accountantskantoren minder sterk. Zo geldt geen minimumfrequentie voor het toezicht dat de AFM op dergelijke kantoren kan uitoefenen. Ook zal het voor de AFM moeilijk zijn om tot handhaving over te gaan, omdat zij geen rol heeft in het toezicht op de kwaliteitsbeheersing.

Ten slotte lijkt de AFM veel beperktere mogelijkheden te hebben om tot publicatie van toezichtsuitkomsten over te gaan. De NBA vreest dat hierdoor eventuele tekortkomingen veel minder snel zullen worden opgelost.

De NBA peinst er niet over om de eisen voor controlerend accountants te versoepelen. Regels zoals vastgelegd in de VGBA, ViO, en NV COS zijn volgens de beroepsorganisatie een goede waarborg voor een adequate uitvoering van de controle. Deze regelgeving wordt continue bijgewerkt om aan actuele ontwikkelingen te voldoen. 

De NBA wil dat zowel de politiek als toezichthouders ervoor zorgen dat de genomen kwaliteitsbevorderende maatregelen, ook die op organisatieniveau, van toepassing zijn voor alle accountantskantoren die actief zijn op de Nederlandse markt. De NBA wil dat de minister van Financiën ervoor zorgt dat daartoe in de Wta en Bta bepalingen worden opgenomen en waar nodig dat de Audit Directive wordt aangepast.

 

[avg-advertorial slug=”accountancy-expo-2023-secure-your-business”]
 

Gerelateerde artikelen