Accountants bezorgd over accountancywet in Tweede Kamer

NBA en SRA vrezen vooral veel nieuwe regels en weinig extra kwaliteit. 

NBA en SRA hebben hun zorgen over de wetsvoorstel Wijzigingswet accountancysector onder de aandacht gebracht van de Tweede Kamer. Dit gebeurde tijdens een rondetafelgesprek vorige week over het wetsvoorstel, georganiseerd door de Tweede Kamer Wijzigingswet accountancysector.  Eerder dit jaar hadden zij hun visie al duideliljk gemaakt aan informateur Ronald Plasterk.

  • NBA en SRA uiten zorgen over de voorgestelde wijzigingen in de accountancysector tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer … 
  • … waaronder strijdigheid met regelgeving en een ontoereikende motivatie voor de voorgestelde stelselwijziging
  • Waakhond AFM steunt de voorgestelde wetswijziging
  • Kamercommissie voor Financiën zich buigt over aanvullende maatregelen voor kantoren in het controledomein.

NBA-voorzitter Kris Douma zei bezorgd te zijn over de dataverplichtingen waarmee de sector geconfronteerd wordt als de wetswijziging wordt doorgevoerd. De AFM kan als toezichthouder van alles en nog wat uitvragen bij kantoren. 

De SRA heeft vooral bezwaar tegen de medeverantwoordelijkheid van de accountantsorganisatie voor de kwaliteit van individuele wettelijke controles. Het vraagt het onmogelijke van accountantsorganisaties, aldus SRA-voorzitter Diana Clement. “Vanuit internationaal en juridisch perspectief begeven we ons als Nederland op een totaal verkeerd vlak.”

Zes grote bezwaren bracht Clement naar voren. Het voorstel vond ze allereerst in strijd met de wijze waarop dat in de Auditrichtlijn en in alle overige accountantsregelgeving is geregeld, de jurisprudentie op dit thema en het advies van de Raad van State. 

Als tweede bezwaar bracht ze naar voren dat het voorstel een stelselwijziging inhoudt die vanuit een concrete visie wordt gemotiveerd. Ten derde: de wetswijziging introduceert een resultaatsverbintenis op dossierniveau die geregeld is via lagere regelgeving, waardoor de kritiek van de Raad van State wordt genegeerd. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]

Vermoedt u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).

 Verder wees Clement erop dat een resultaatverplichting niet strookt met de principle based-omgeving waarin de externe accountant werkt. Materiële eisen zijn vooral subjectief van aard en dus niet meetbaar. In de vijfde plaats stelde Clement de mogelijkheid aan de kaak om boetetrajecten en andere handhavingsprocedures op te zetten zonder te doen bij desbetreffende accountantskantoren. 

Als laatste bezwaar noemde de SRA-voorzitter het knelpunt van het rapporteren van de Audit Quality Indicators, de AQI's. Daar komt de naam van de desbetreffende accountant al gauw in beeld als het gaat om kleine kantoren met slechts een paar accountants. Grote kantoren, met meer dan honderd accountants, hebben daar geen last van. 

Het punt van de privacygevoeligheid hiervan werd ook aangestipt door Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hij stelde voor om een alternatief regime in de wet op te nemen voor de kleinere accountantsorganisaties, bijvoorbeeld door kleinere kantoren wel te laten rapporteren maar dat rapport niet openbaar te maken.

De enige pleitbezorger voor de wetswijzing is waakhond AFM. De wet zal volgens de waakhond bijdragen aan de kwaliteit, aan het tempo van veranderingen en aan het naleven van de basiseisen voor de kwaliteit van de wettelijke controle.

De vaste commissie voor Financiën besluit de komende periode over aanvullende, wettelijke maatregelen voor kantoren die opereren in het wettelijke controledomein.

Lees ook: 

Gerelateerde artikelen